Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. habil. Pósán László, egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 

Pósán László a MTA–DE "Magyarország a középkori Európában" c. Lendület Kutatócsoport (LP2014-13/2014.) külső tagja. A kutatócsoport folytatni kívánja a magyar uralkodókhoz kapcsolódó, Európában fellelhető források gyűjtését, az ún. „királyi emlékek” kutatását. Szeretné elérni, hogy az ún. „memoria regum”, a „dinasztikus emlékezet” is része legyen a nemzeti kulturális örökségnek. Magyar vonatkozású francia, angol, spanyol, német, osztrák, olasz és más európai írott és ikonográfiai források, tárgyi emlékek feltárására vállalkozik. Nem pusztán diplomáciai, kontaktológiai és Hungarica, hanem imagológiai kutatást is végez. A projektről részletesebben itt olvashatnak.  A kutatócsoport híreiről honlapunkon és Facebook oldalunkon értesülhetnek. Tesztüzemben működő online digitális adatbázisát a Debreceni Egyetem szerverén érhetik el.

Publikációs Lista: 

2014

1. Bárány Attila , Pósán László (szerk.) "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából. Debrecen: Printart-Press, 2014.

2. Pósán László: Magyar-holland kapcsolatok a spanyol örökösödési háború idején. In: Bozzay Réka (szerk.) Történetek a mélyföldről. Magyarország és Németalföld kapcsolata a kora újkorban. 615 p. Debrecen: Printart-Press Kft., 2014. pp. 69-79. 

3. Pósán László: Vízszabályozás, mocsárlecsapolás és árvízvédelem a középkori Poroszországban. SZÁZADOK 148:(2) pp. 335-349. (2014)

4. Pósán László: Fosztogató martalócok, fegyveres rablóbandák a középkori baltikumi hadviselésben. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 127:(1) pp. 161-169. (2014)

5. Pósán László: Magánharc (fehde), bosszúállás és erőszak a Német Lovagrend államában. TÖRTÉNELMI SZEMLE &:(1) pp. 75-90. (2014)

6. Pósán László: Univerzalizmus a középkori Európában. RUBICON ONLINE PLUSZ 1: p. &. (2014)

7. Pósán László: „A narráció változása a középkori Poroszország történetéről szóló krónikákban. Peter von Dusburg és Johann von Posilge műveinek összehasonlítása”. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 29: pp. 41-58. (2014)

8. Pósán László: A halpiacok működése a középkori Hanza-kereskedelemben. In: Halmos Károly , Kiss Zsuzsanna , Klement Judit (szerk.) Piacok a társadalomban és a történelemben: A Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület 2012. évi, debreceni konferenciájának kötete . 546 p. Budapest: Hajnal István Kör - Társadalomtörténeti Egyesület, A Nyíregyházi Főiskola Gazdaság és Társadalomtudományi Kara, 2014. pp. 337-349.

9. Pósán László: A Német Lovagrend, a lengyel és litván állam közötti konfliktus a konstanzi zsinaton. In: Bárány Attila , Pósán László (szerk.) "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából . Debrecen: Printart-Press, 2014. pp. 144-160. 

10. Pósán László: Rabszolgák a középkori Baltikumban. In: Bárány Attila , Dreska Gábor , Szovák Kornél (szerk.) Arcana tabularii: Tanulmányok Solymosi László tiszteletére I-II . 930 p. 
Debrecen; Budapest: ELTE BTK, 2014. pp. 873-886.

11. Pósán László: Ritterliche Kultur in spätmittelalterlichen Litauen. In: Bárány Attila , Orosz István , Papp Klára , Vinkler Bálint (szerk.) Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában. Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe . Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2014. pp. 51-58.  ( Speculum Historiae Debreceniense. A Debreceni Egyetem Történelmi Intézete Kiadványai; 18. ) 

2013

12. Krzysztof Kwiatkowski: Pósán László (ford.); A porosz városok részvétele a Német Lovagrend hadjárataiban a 14-15. század fordulóján. In: Pósán László , Veszprémy László (szerk.)

„A hadtáp volt maga a fegyver”: Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről . 326 p.. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2013. pp. 134-148. 

13. Pósán László: Major Power or Not? Lithuania in the Middle Ages. In: Bárány Attila Pál , Satu Matikainen (szerk.) Small Nations on the Borderlines of Great Powers . 270 p. 
Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 49-64. ( Speculum historiae Debreceniense; 14. ) 

14. Pósán László: A Fekete Halál a középkori Poroszországban. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p.  Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 37-46.

15. Pósán László: Áruminőség és vásárlóvédelem a Hanza piacain. SZÁZADOK 147:(2) pp. 501-521. (2013)

16. Pósán László: Die Münzprägung des Deutschen Ordens in Siebenbürgen. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 49: pp. 73-79. (2013)

17. Pósán László , Veszprémy László (szerk.): „A hadtáp volt maga a fegyver”: Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2013. 326 p. 

18. Pósán László: A pápaság és császárság küzdelmének politikai nyelve. In: Fazakas Gergely Tamás , Miru György , Velkey Ferenc (szerk.) „Politica philosophiai okoskodás”: Politikai nyelvek és történeti kontextusok a középkortól a 20. századig . 354 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2013. pp. 51-65.

19. Pósán László: A Német Lovagrend katonai logisztikája a litván háborúk korában. In: Pósán László , Veszprémy László (szerk.) „A hadtáp volt maga a fegyver”: Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről . 326 p. Budapest: Zrínyi Kiadó, 2013. pp. 116-133. 

20. Pósán László: Egyházi ünnepek és vallásosság a Német Lovagrend államában. In: Bartha Elek , Forisek Péter , Csiszár Imre (szerk.) Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai . Debrecen: Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, 2013. pp. 31-40. ( STUDIA FOLKLORISTICA ET ETHNOGRAPHICA; 57. )

2012

21. Pósán László: Skandinávia a középkorban. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. 210 p. 

22. Pósán László: ”…quod terra ipsa sub monarchia imperii est”. Az „Imperium Romanum” és a Német Lovagrend állama a középkorban. In: Frank Tibor (szerk.) Németföldről Németországba: magyar kutatók tanulmányai a német történelemről . 364 p. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. pp. 17-38. ( Magyar kutatók az egyetemes történelemről; 3. )

23. Pósán László: Híráramlás és információterjedés a Német Lovagrend államában. SZÁZADOK 2012:(2) pp. 405-415. (2012)

24. Pósán László: A litván állam létrejötte és megszilárdulása. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 17: pp. 63-84. (2012)

25. Pósán László: A keresztes eszme II. András korában. In: Kerny Terézia , Smohay András (szerk.) II. András és Székesfehérvár: King Andrew II and Székesfehérvár . 232 p.  Székesfehérvár: Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum, 2012. pp. 81-101. ( A Székesfehérvári Egyházmegyei Múzeum kiadványai; 7. ) 

26. Pósán László: Sigismund von Luxemburg und der erste Frieden von Thorn. In: Roman Czaja , Eduard Mühle , Andrzej Radzimiński (szerk.) Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter . Torun: Nicolaus Copernicus University, 2012. pp. 123-133.

27. Pósán László: Der Deutsche Orden im mittelalterlichen Ungarn. In: Roman Czaja , Jürgen Sarnowsky (szerk.) Ordines Militares. Colloquia Torunensia Historica. Yearbook for the Study of the Military Orders . Torun: Nicolaus Copernicus University, 2012. pp. 123-136.

2011

28. Pósán László , Hunyadi Zsolt: Krisztus katonái. A középkori lovagrendek. Debrecen: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2011. 136 p.

29. Pósán László:  Értelmiség a középkori Poroszországban. In: Imre Mihály , Oláh Szabolcs , Fazakas Gergely Tamás , Száraz Orsolya (szerk.) Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, 1–2 . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 511-517. 

30. Pósán László: A Német Lovagrend és a lengyel-litván állam közötti „nagy háború” (1409-1411). HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 2011:(1) pp. 3-30. (2011)

31. Pósán László: Een klein land op het strijdtoneel van de grote mogendheden. De buitenlandse politiek van Nederland in de tweede helft van de 17de eeuw ACTA NEERLANDICA: BIJDRAGEN TOT DE NEERLANDISTIEK DEBRECEN 2011:(8) pp. 11-27. (2011)

32. Pósán László: Ordinul Cavalerilor Teutoni in Transilvania. CAIETE DE ANTROPOLOGIE ISTORICĂ 10:(2) pp. 117-136. (2011)

33. Pósán László: Időjárási viszonyok és mezőgazdaság a késő középkori Poroszországban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 52:(1-4) pp. 15-26. (2011)

34. Pósán László: Klímaváltozások és következményei a középkori és kora újkori Európában. FÖLD ÉS EMBER 13:(1-4) pp. 59-69. (2011)

2010

35. Pósán László: A középkori Európa. Debrecen: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2010. 160 p.

36. Pósán László. A Német Lovagrend államának széthullása – a 13 éves háború. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 271-285. 

37. Pósán László: Sörfőzés és sörkereskedelem a középkori Poroszországban. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 39-48. 

38. Pósán László: Comitatus, mega regis. A vármegye a középkorban és a kora újkorban. DEBRECENI DISPUTA 2010:(9) pp. 4-10. (2010)

39. Pósán László: Németalföldi – magyar gazdasági kapcsolatok a középkorban. In: Pusztai Gábor , Bozzay Réka (szerk.) Debrecentől Amszterdamig: Magyarország és Németalföld kapcsolata. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2010. pp. 13-23.

40. Pósán László: The Kulmian letters patent of the Teutonic Order of 1233. ACTA CLASSICA UNIVERSITATIS SCIENTIARUM DEBRECENIENSIS 46: pp. 205-232. (2010)

41. Pósán László: Absonderung oder Zusammenleben? Ethnische Verhältnisse im Ordensstaat. ANNALES HISTORICI PRESOVIENSES 2010:(1-2) pp. 54-64. (2010)

42. Pósán László: Városi falvak a középkori Poroszországban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 2010:(1-4) pp. 1-11. (2010)

43. Pósán László: Az antikvitásból a középkorba: a késő császárkor politikai, társadalmi és jogi változásainak főbb irányai. COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 8: pp. 217-233. (2010)

44. Pósán László: Az antikvitásból a középkorba: a késő császárkor politikai, társadalmi és jogi változásainak főbb irányai. COLLECTIO IURIDICA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS 8: pp. 117-133. (2010)

2009

45. Pósán László: A középkori Európa válsága. Klímaváltozás, természeti katasztrófák, éhínségek, járványok, háborúk. DEBRECENI DISPUTA 2009:(2) pp. 47-51. (2009)

46. Pósán László: A Német Lovagrend 1233. évi kulmi kiváltságlevele. SZÁZADOK 2009:(2) pp. 427-450. (2009)

47. Pósán László: Matthias Corvinus und der Deutsche Orden. In: Bárány Attila Pál , Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West . 471 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 437-444. ( Speculum historiae Debreceniense; 1. ) 

48. Pósán László: Matthias Corvinus und der Deutsche Orden. In: Bárány Attila Pál , Györkös Attila (szerk.) Matthias and his legacy: cultural and political encounters between East and West . 471 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 437-444. ( Speculum historiae Debreceniense; 1. )

49. Pósán László: Szexualitás a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2009:(6) pp. 53-57. (2009)

50. Pósán László: Rudolfe de Ungaria”. Egy Magyarországról elszármazott nemes a középkori Livóniában?. TURUL 2009:(2) pp. 53-57. (2009)

51. Pósán László: Játék és szórakozás a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2009:(11-12) pp. 102-106. (2009)

52. Pósán László: Borkereskedelem a középkori Baltikumban. In: Orosz István , Papp Klára (szerk.) Szőlőtermelés és borkereskedelem . 384 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 230-233. ( Speculum Historiae Debreceniense; 2. )

53. Pósán László: Kertföld (Garten) és birtokosa (Gärtner) a középkori Poroszországban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 2009:(1-4) pp. 19-35. (2009)

54. Pósán László: Egon Flaig: A „szent háború” fogalmának és jelentéstartamának változása az ókorban és a középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2009:(2) pp. 9-17. (2009)

55. Pósán László: Theo Kölzer: A szélsőséges időjárás és következményei Lüttich térségében a XII-XIII. század fordulóján. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2009:(2) pp. 71-73. (2009)

56. Pósán László: Vladimír Rábik: A nagyszombati városkönyv, 1394-1530. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2009:(3) pp. 80-82. (2009)

2008

57. Pósán László: Vízellátás a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2008:(3) pp. 57-60. (2008)

58. Pósán László: Oktatás a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2008:(7-8) pp. 101-105. (2008)

59.  Pósán László: A Német Lovagrend poroszországi majorságai a 15. században. In: Oborni T , Á. Varga L (szerk.) Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére . 650 p. 
Eger: Heves Megyei Levéltár, 2008. pp. 425-442. 

60. Pósán László: Egy kis ország a nagyhatalmi küzdőtéren: Hollandia külpolitikája a 17. század második felében. In: Bitskey István , Pusztai Gábor (szerk.) Michiel de Ruyter és Magyarország. 251 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Néderlandisztika Tanszék, 2008. pp. 13-34.

61. Pósán László: Bibliaértelmezések a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2008:(11-12) pp. 116-120. (2008)

62. Pósán László: Robotkötelezettség a középkori Poroszországban. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 2008:(1-4) pp. 427-450. (2008)

63. Pósán László: A porosz területek mezőgazdasága a német uralom előtt. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 16: pp. 73-82. (2008)

64. Pósán László: Werner Rösener: Az erdő, mint gazdasági színtér és konfliktusforrás a virágzó és késői középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2008:(1) pp. 58-62. (2008)

65. Pósán László: Eckhard Müller–Mertens: Az imperium és regnum fogalmak politikai jelentésváltozásai a wormsi konkordátum és az aranybulla közötti időszakban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2008:(3) pp. 53-57. (2008)

2007

66. Pósán László: „Aki hazugságra támaszkodik, az szelet növeszt”. A hazugság megítélése a skolasztika korában. DEBRECENI DISPUTA 2007:(3) pp. 52-54. (2007)

67. Pósán László: Őstörténet és etnogenezis. A kutatás és a történeti rekonstrukció problémái. DEBRECENI DISPUTA 2007:(5) pp. 4-9. (2007)

68. Pósán László: Reneszánsz toposzok. DEBRECENI DISPUTA 2007:(7-8) pp. 92-96. (2007)

69. Pósán László: Középkori gasztronómia. DEBRECENI DISPUTA 2007:(11-12) pp. 13-17. (2007)

70. Pósán László: Tengerjog és hajózási szabályok a középkori Hanza-kereskedelemben. In: Pósán László (szerk.) Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis VII. . Recife: Multiplex - DUP, 2007. pp. 229-246.

71. Pósán László: Tolerancia a szicíliai normann királyságban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 15: pp. 29-37. (2007)

72. Pósán László: Werner Rösener: A középkori paraszti világ időfelfogása. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2007:(1) pp. 75-79. (2007)

73. Pósán László: Ferdinand Opll: A középkori város kialakulása. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2007:(2) pp. 110-114. (2007)

74. Pósán László: Juliane Schiel: Monte Croce-i Ricoldus: „Liber Peregrinationis” című műve. Kísérlet egy középkori Kelet-kép megrajzolására. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2007:(3) pp. 104-107. (2007)

2006

75. Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.): Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. 388 p.

76. Pósán László: A kereskedelem. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 55-65. 

77. Pósán László: A pénzügyek és a kapitalizmus kezdetei. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 66-73. 

78. Pósán László: A Német-római Császárság és a fejedelemségek. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. 
Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 189-201. 

79. Pósán László: Harc a balti-tengeri uralomért és a harmincéves háború. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 299-308.

80. Pósán László: A népi és a magas kultúra. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 377-380. 

81. Pósán László: Házasság, család és életmód. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 407-415.

82. Pósán László: Mindennapok és ünnepek. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p.  Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 416-425. 

83. Pósán László: Borfogyasztás a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2006:(9) pp. 69-71. (2006)

84. Pósán László: Halálfelfogás, halálszemlélet a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2006:(11-12) pp. 95-99. (2006)

85. Pósán László: Magyar – Hanza gazdasági kapcsolatok a középkorban. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p.  Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 21-32.

86. Pósán László: Iparosok és egyéb foglalkozású rétegek a Német Lovagrend falvaiban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2006:(14) pp. 37-50. (2006)

87. Pósán László: Christina Deutsch: Kényszerű esküvő vagy kölcsönös beleegyezéssel kötött házasság? Megjegyzések a consensus facit matrimonium középkori jogelvéhez. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2006:(2) pp. 91-94. (2006)

88. Pósán László; Barta János: A Lengyel Nemesi Köztársaság és a Német Lovagrend utódállamai. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 215-223.

2005

89. Pósán László: Szőlőtermelés és borkereskedelem a Német Lovagrend államában. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára . 450 p.  Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. pp. 25-36.

90. Pósán László: Az emberi test megítélése és szemlélete a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2005:(7-8) pp. 87-92. (2005)

91. Pósán László: Márta Fata (Szerk.): Magyarország megítélése a német történetírásban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2005:(3) pp. 7-21. (2005)

2004

92. Pósán László: A kora középkor – Európa születése (476–1050). In: Barta János (szerk.) Egyetemes történelem . Budapest: Pannonica Kiadó, 2004. pp. 13-61.  ( 21. századi enciklopédia ) 

93. Pósán László: A paraszti birtokok mérete és szolgáltatási kötelezettségei a középkori Poroszországban. In: Barta János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. pp. 25-49.

94. Pósán László: Genealogikus múltszemlélet és kollektív emlékezet a középkorban. DEBRECENI DISPUTA 2004:(10) pp. 76-79. (2004)

95. Pósán László: Volker Stamm: A városokba irányuló paraszti migráció a virágzó középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2004:(1) pp. 80-82. (2004)

96. Pósán László: Klaus Lohrmann: Fejedelmek a jog és jogtalanság mezsgyéjén. A középkori és kora újkori zsidóüldözések pénzügyi aspektusai. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2004:(1) pp. 83-85. (2004)

97. Pósán László: Manfred Vasold: A Fekete Halál németországi terjedése 1348 után. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2004:(3) pp. 60-65. (2004)

2003

98. Pósán László: Németország a középkorban. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2003. 413 p.

99. Pósán László: Kitalált történelem és az okkultista gondolkodás térhódítása. DEBRECENI SZEMLE 2003:(4) pp. 684-690. (2003)

100. Pósán László: Kamarások és kamarai körzetek a középkori Poroszországban. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 2003:(11) pp. 23-36. (2003)

101. Pósán László: Christine Reinle: A középkori amazon-legenda. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2003:(1) pp. 77-80. (2003)

102. Pósán László: Maximilian Lanzinner–Dietmar Heil: Az 1566. évi augsburgi birodalmi gyűlés. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2003:(1) pp. 85-88. (2003)

103. Pósán László: Natalie Zemon Davis: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. DEBRECENI SZEMLE 2003:(2) pp. 301-304. (2003)

104. Pósán László: Hans-Wolfgang Bergerhauser: A Habsburg abszolutizmus Csehországban: az 1627. évi uralkodói törvény. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2003:(2) pp. 48-55. (2003)

105. Pósán László: Birgit Studt: Hősök és szentek. A férfiasság megítélése a korai és virágzó középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2003:(2) pp. 43-47. (2003)

106. Pósán László: Heinrich Keller: Bajorok az ausztriai Duna-völgy térségében a korai középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2003:(3) pp. 45-47. (2003)

2002

107. Pósán László (szerk.): Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis II. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002.

108. Pósán László: Das Deutsche Reich und die Gründung des ungarischen Staates. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 111-116. 

109. Pósán László: A nemiség és testiség szemlélete a középkor és reneszánsz idején. In: Szentmártoni Szabó Géza (szerk.) Ámor, álom és mámor : a szerelem a régi magyar irodalomban és a szerelem ezredéves hazai kultúrtörténete : tudományos konferencia, Sátoraljaújhely, 1999. május 26-29. . 591 p.  Budapest: Universitas, 2002. pp. 25-48. 

110. Pósán László: Halászati jog a középkori Poroszországban. In: Pósán László (szerk.) Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis II. . Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 23-36.

111. Pósán László: Festschrift zum 70. Geburtstag von István Rácz. UNGARN-JAHRBUCH-ZEITSCHRIFT FUR INTERDISZIPLINARE HUNGAROLOGIE 2000-2001:(25) pp. 380-382. (2002)

112. Pósán László: Shulamith Shahar: Gyermekek a középkorban. DEBRECENI SZEMLE 2002:(3) pp. 490-494. (2002)

2001

113. Angi J , Barta J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L: Európa az érett és a kései középkorban (11-15. század). Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2001. 413 p. 

114. Pósán László: Az univerzalizmus eszménye a középkori Európában. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 39-54.

115. Pósán László: Prussian Missions and the Invitation of the Teutonic Order into Kulmerland. In: Hunyadi Zsolt , Laszlovszky József (szerk.) The Crusades and the Military Orders: Expanding the Frontiers of Medieval Latin Christianity . 606 p. Budapest: Central European University, 2001. pp. 429-448. ( CEU Medievalia; 1. ) 

116. Pósán László: Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára. DEBRECENI SZEMLE 2001:(2) pp. 294-296. (2001)

117. Pósán László: U. Israel: Németek a középkori Itáliában. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2001:(2) pp. 58-60. (2001)

118. Pósán László: Zsoldos Attila: A szent király szabadjai. Fejezetek a várjobbágyság történetéből. DEBRECENI SZEMLE 2001:(4) pp. 620-625. (2001)

119. Pósán László (szerk.) Collectio Iuridica Universitatis Debreceniensis I. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2001.

2000

120. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Das Zeitalter König Sigismunds in Ungarn und im Deutschen Reich. (Történelmi Figyelő Könyvek 8.). Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000.

121. Csetri Elek: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Együtt Európában I. (Történelmi Figyelő Könyvek 7.). Debrecen: Debreceni Egyetem, 2000.

122. Pósán László: A Német Lovagrend pénzügypolitikája a kezdetektől a 14. század közepéig. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2000. 266 p.

123. Pósán László: Sigismund und der Deutsche Orden. In: Tilmann Schmidt , Gunst Péter (szerk.) Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich . 218 p. 
Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 73-82.  ( Történelmi figyelő könyvek; 8. ) 

124. Pósán László: Az egyházi lovagrendek. In: Rácz Á (szerk.) Nagy képes millenniumi hadtörténet: 1000 év a hadak útján . 376 p. . Budapest; Debrecen: Rubicon - Aquila, 2000. pp. 46-47. 

125. Pósán László: A pénzrendszer és az árak változása Poroszországban a 15. század első felében. In: Angi János , Barta János (szerk.). Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . 563 p.  Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 11-30.

126. Pósán László: Románia gazdasága az ezredfordulón. DEBRECENI SZEMLE 2000:(2) pp. 282-289. (2000)

127. Pósán László: S. P. Huntington: A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása. DEBRECENI SZEMLE 2000:(1) pp. 139-147. (2000)

128. Pósán László: P. Thorau: II. Frigyes hadserege. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 2000:(2) pp. 56-59. (2000)

129. Pósán László: H. Chadwick: A korai egyház. DEBRECENI SZEMLE 2000:(3) pp. 472-474. (2000)

1999 

130. Angi J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L, Orosz István (szerk.): Európa a korai középkorban : 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. 320 p.

131. Pósán László: Várépítés és gazdaság a késői középkorban. (A Német Lovagrend 14–15. századi forrásainak tükrében). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 1999: pp. 19-32. (1999)

132. Pósán László: A hűbériségtől a rendiségig. Welfek, Staufok, Luxemburgok. RUBICON 1999:(1-2) p. &. (1999)

133. Pósán László: A Német Lovagrend pénzügypolitikája a 13–14. században. In: Ulrich Attila (főszerkesztő)  Németh Péter (szerk.) Numizmatika és társtudományok III. Nyíregyháza: Nyíregyházi Jósa András Múzeum, 1999. pp. 163-169. 

134. Pósán László: W. Schmid: Kutak a középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1999:(2) pp. 61-66. (1999)

135. Pósán László: Barta János: „Napkirályok” tündöklése. Európa a 16–18. században. DEBRECENI SZEMLE 1999:(3) pp. 449-450. (1999)

136. Pósán László: K. Herbers: IV. Leó pápa és a pápaság a IX. század közepén. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1999:(3) pp. 64-66. (1999)

1998

137. Pósán László: Zsigmond és a Német Lovagrend. HADTÖRTÉNELMI KÖZLEMÉNYEK 1998:(3) pp. 630-656. (1998)

138. Pósán László: E.-D. Hehl: Mi a keresztes háború?. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1998:(1) pp. 87-91. (1998)

139. Pósán László: Poór János (Szerk.): Egyetemes történeti kislexikon. Kora újkor. DEBRECENI SZEMLE 1998:(4) pp. 695-696. (1998)

1997

140. Angi János , Pallai László , Pósán László: Barta János (szerk.) A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1997. 132 p.

141. Angi János , Bárány Attila Pál , Orosz István , Papp Imre , Pósán László: Európa a korai középkorban: 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. 425 p. 

142. Lévai Csaba, Pallai László, Pósán László (szerk.) Új rend egy új világban: Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 1997. 232 p. ( Történelmi Figyelő; 4.. )

143. L Nagy Zsuzsa: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború közötti Magyarországon. (Történelmi Figyelő Könyvek 5.) Debrecen: Multiplex - DUP, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 1997.

144. Pósán László: A német lovagrend Poroszországban. HISTÓRIA 14:(7) pp. 15-17. (1997)

145. Pósán László: A poroszországi egyházszervezet kiépülése a 13. században. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1997:(7) pp. 89-98. (1997)

146. Pósán László: Beiträge zur deutschen Siedlungsbewegung im Mittelalter. In: Buchsteiner Ilona , Mühle Rainer , Ernst Münch , Pápay Gyula , Schattkowsky Ralph (szerk.)

Mecklenburg und seine ostelbische Nachbarn: Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleic: Historisch-geographische und soziale Strukturen im regionalen Vergleich . 399 p. Schwerin: Stock & Stein Verlag, 1997. pp. 32-40.

147. Pósán László: Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok. DEBRECENI SZEMLE 1997:(1) pp. 121-122. (1997)

148. Pósán László: G. Rösch: Uzsora a középkori Németországban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1997:(1) pp. 49-51. (1997)

149. Pósán László: Gecse Gusztáv: A szerzetesség története. SZÁZADOK 1997:(3) pp. 790-795. (1997)

150. Pósán László: R. E. Lerner: Álomértelmezés a középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1997:(2) pp. 80-82. (1997)

151. T Schmidt: Fegyverszállítási tilalom és kereskedelmi háború a középkorban: Ford. Pósán László. DEBRECENI SZEMLE 1997:(1) pp. 3-11. (1997)

1996

152. K Krüger: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban: Ford. Pósán László és Pallai László. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 1996:(4) pp. 49-79. (1996)

153. Pósán László:  A Német Lovagrend története a 13. században. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 1996. 232 p.

154. Pósán László: Scuola poetica siciliana. Udvari kultúra II. (Hohenstauf) Frigyes korában Dél-Itáliában. In: Madarász Imre (szerk.) Italianistica Debreceniensis III. . Debrecen: KLTE, 1996. pp. 9-18.

155. Pósán László: Vianello: Ki volt Wacho? A langobard királyi ház személyneveinek vizsgálata. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1996:(2) pp. 68-70. (1996)

156. Pósán László: D. Kattinger: A német kereskedők hanzája a Balti- és az Északi-tenger térségében a XII–XIII. században. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1996:(2) pp. 71-73. (1996)

157. Pósán László: D. Breuer (Szerk.): Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock I–II.. DEBRECENI SZEMLE 1996:(3) pp. 435-437. (1996)

158. Pósán László: Alföldy Géza: Római társadalomtörténet. DEBRECENI SZEMLE 1996:(4) pp. 622-625. (1996)

159. Pósán László: K. Bringmann: A konstantinuszi fordulat. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1996:(3) pp. 42-44. (1996)

1995

160. Angi János , Mazsu János , Pallai László , Papp Imre , Pósán László (szerk.) Orosz István: Hagyományok és megújulás. Válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. 295 p. 

161. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története 1918–1945. (Történelmi Figyelő Könyvek 3.) Debrecen: KLTE, 1995.

162. Pósán László: Vámospércs története 1945-től napjainkig. In: Gazdag István (szerk.) Vámospércs története . Vámospércs: Vámospércs Önkormányzata, 1995. pp. 95-116.

163. Pósán László: Vámospércs népességi és demográfiai viszonyainak története. In: Gazdag István (szerk.) Vámospércs története . Vámospércs: Vámospércs Önkormányzata, 1995. pp. 157-192.

164. Pósán László: A Német Lovagrend alapítása és korai története. SZÁZADOK 1995:(1) pp. 145-146. (1995)

165. Pósán László: Az ősi porosz társadalom tagozódása a 10–12. században. In: Ujváry Zoltán (szerk.) Tanulmányok és közlemények . 548 p. Debrecen: Ethnica Kiadó, 1995. pp. 171-175. 

166. Pósán László: A ’Fekete Halál’. Pestisjárványok a középkorban. DEBRECENI SZEMLE 1995:(2) pp. 236-240. (1995)

167. Pósán László: A porosz népnév jelentésváltozása a középkorban. AETAS: TÖRTÉNETTUDOMÁNYI FOLYÓIRAT 1995:(3) pp. 96-108. (1995)

168. Pósán László: W. Pohl: „Sötét évszázadok?” A korai középkor új megközelítése az ausztriai kutatások alapján. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1995:(1) pp. 70-74. (1995)

169. Pósán László: R. Rehberg: A Stuart-uralom összeomlása. Skócia és az angol forradalom, 1637–1641 KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1995:(1) pp. 87-91. (1995)

170. Pósán László: Szűcs Jenő: A magyar nemzeti tudat kialakulása DEBRECENI SZEMLE 1995:(2) pp. 295-300. (1995)

171. Pósán László: N. Cohn: Európa démonai. A boszorkányüldözés története. DEBRECENI SZEMLE 1995:(4) pp. 635-638. (1995)

172. Pósán László (szerk.) XXII. OTDK Humán Szekciójának rezümé kötete. Debrecen: KLTE, 1995.

1994

173. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Trajánovits Lajos: Emlékiratok. (Történelmi Figyelő Könyvek 2.). Debrecen: KLTE, 1994.

174. Pósán László: Beniczky Péter és a barokk színszimbolika. In: Bitskey I , Tamás A (szerk.) Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban . Debrecen: KLTE, 1994. pp. 181-193.  ( Studia litteraria; 32. )

175. Pósán László: A lübecki városjog Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején. In: Ujváry Zoltán (szerk.) Történeti és néprajzi tanulmányok . 395 p.  Debrecen: Ethnica Kiadó, 1994. pp. 33-38. 

176. Pósán László: Aetas. BUKSZ- BUDAPESTI KÖNYVSZEMLE 1994:(2) pp. 243-244. (1994)

177. Pósán László: Démonománia és boszorkányüldözés a kora újkori Európában. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 1994:(7) pp. 36-42. (1994)

178. Pósán László: A középkori lovagi szerelem. RUBICON 1994:(6) pp. 25-26. (1994)

179. Pósán László: Az ősi poroszok hitvilága és szokásai. In: Ujváry Zoltán (szerk.) Folklór és Etnográfia 85.: In memoriam Sztrinkó István . Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1994. pp. 409-419. 

180. Pósán László: A Német Lovagrend legkorábbi poroszországi erődítményeiről (1230–1242). TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 1994: pp. 5-13. (1994)

181. Pósán László: K. Leyser: A 11. század: a nagy átalakulás időszaka. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1994:(1) pp. 30-31. (1994)

182. Pósán László: R. Rehberg: Az angol forradalom külpolitikai dimenziói. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1994:(1) pp. 42-47. (1994

183. Pósán László: R. van Dülmen: A rettenet színháza. DEBRECENI SZEMLE 1994:(3) pp. 476-482. (1994)

184. Pósán László: P. Brown: A szentkultusz. SZÁZADOK 1994:(5) pp. 1029-1032. (1994)

1993

185. Gunst Péter , Angi János , Bényei Tamás , Pósán László (szerk.). Debreceni Szemle. Válogatás az 1927–1944. évfolyamok anyagából Debrecen szabad királyi várossá nyilvánításának 300. évfordulója alkalmából. Debrecen: KLTE, 1993.

186. Gunst Péter , Angi János , Hock Gábor , Pósán László (szerk.) Debreceni Szemle 1993-1998 (1993)

187. Pósán László: A keresztény univerzalizmus és a keresztény királyságok ellentmondásai. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 63-67.

188. Pósán László: Kísérletek az egyetemes Európa fenntartására és kiterjesztésére. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 95-105.

189. Pósán László: Reneszánsz, reformáció. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 177-187.

190. Pósán László: Irracionalizmus az Ész századában: vámpírhit a 18. századi Európában. DEBRECENI SZEMLE 1993:(2) pp. 212-216. (1993)

191. Pósán László: H. Wurm: A középkori német népesség táplálkozása. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1993:(1) pp. 56-58. (1993)

192. Pósán László: M. Biskup: Etnikai és demográfiai változások a középkori Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1993:(1) pp. 64-66. (1993)

193. Pósán László: A. Borst: A katarok. DEBRECENI SZEMLE 1993:(1) pp. 142-146. (1993)

194. Pósán László: W. Huschner: Egyházi ünnepek és uralkodói gyakorlat II. Ottó császár idején. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1993:(2) pp. 79-81. (1993)

195. Pósán László: H.-J. Gilomen: Uzsorakamat és gazdaság a középkorban. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1993:(2) pp. 82-86. (1993)

196. Pósán László: Magyar L. András: A műember története. DEBRECENI SZEMLE 1993:(2) pp. 280-283. (1993)

197. Pósán László; Barta János: A katolikus megújulás és a barokk. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 188-192.

1992

198. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 3. „Változás és folytonosság” Tanulmányok az ipari forradalom koráról. Debrecen: KLTE, 1992.

199. Pósán László: Clerus et populus. A középkori pápaság univerzális hatalmi kísérlete. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 1992: pp. 19-34. (1992)

200. Pósán László: A Német Lovagrend Poroszországban. Egy középkori szerzetesi militáns állam. HISTÓRIA 1992:(7) pp. 15-17. (1992)

 

201. Pósán László: M. Biskup: A porosz hercegség létrejötte 1525-ben. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1992:(1) pp. 49-52. (1992)

202. Pósán László: K. Górski: A papok szerepe a Német Lovagrendben. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 1992:(1) pp. 53-56. (1992)

1991

203. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 2. „Mítosz és valóság”. Tanulmányok a francia forradalomról. Debrecen: KLTE, 1991.

204. Pósán László: Megjegyzések Egon Friedell: ’Az újkori kultúra története I. Középkor, pestis, misztika’ című könyvéhez. HATÁR: IRODALOM TÁRSADALOMTUDOMÁNY 6:(2) pp. 105-115. (1991)

205. G van den Heuvel: Feudalizmus – kapitalizmus. A feudális földesúri rendszer 18. századi átalakulásához: Ford. Pósán László. In: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.)

Történelmi Figyelő 2. „Mítosz és valóság”. Tanulmányok a francia forradalomról . Debrecen: KLTE, 1991. pp. 25-34.

206. M Vovelle: A forradalom megélt tapasztalata: a felfordulás megnyilvánulásai: Ford. Pósán László. In: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 2. „Mítosz és valóság”. Tanulmányok a francia forradalomról . Debrecen: KLTE, 1991. pp. 209-221.

1990

207. Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 1. „Forradalom felülről”. A Szovjetunió második forradalma. Debrecen: KLTE, 1990.

208. V. Klemm: A mezőgazdaságtól az önálló agrártudományig: Ford. Pósán László. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 20: pp. 48-57. (1990)

209. Pósán László: A kelet-magyarországi vasutak története a századfordulóig. In: Gazdag István (szerk.) 100 éves a MÁV Debreceni Igazgatósága . Debrecen: nn&, 1990. pp. 27-46.

210. Pósán László: A Baltikum középkori története. DEBRECENI KRÓNIKA 1990:(19) p. &. (1990)

211. Pósán László: A Német Lovagrend államalakítási kísérletei Kelet-Európában. TÖRTÉNELMI SZEMLE 1990:(1-2) pp. 141-171. (1990)

Share