Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Angi János, egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 
Publikációs Lista: 

 

2012

1. Richard P Mulcahy , János Angi , Tibor Glant (szerk.) Hungary Through the Centuries: Studies in Honor of Professors Steven Béla Vardy and Agnes Huszár Vardy. New York: East European Monographs; Columbia University Press, 2012. 623 p. ( East European Monographs ) 

2010

2. Angi János: Horthy-történetek. DEBRECENI DISPUTA 8:(4) p. 3. (2010)

3. Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. 417 p. 

2006

4. Európa az újkorban (16–18. század). Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2006. [szerkesztés és társszerzőség Barta Jánossal, Bárány Attilával, Györkös Attilával, Kovács Zoltánnal, Lévai Csabával, Orosz Istvánnal, Papp Imrével, Papp Klárával és Pósán Lászlóval]

5. II. Katalin és a román fejedelemségek, in: Magyarság és Európa. Tegnap és ma: Tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára, szerk.: Orosz István, Mazsu János, Pallai László, Pósán László, Multplex Media – DUP – Ady Endre Alapítvány, Debrecen, 2006, 101–106.

6. Európa az újkorban (16–18. század). Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2006. [szerkesztés Orosz Istvánnal és Barta Jánossal]

2005

7. Oroszország népessége a 18. században, in Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára, Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2005, 103–111.

2004

8. II. Katalin cárnő mint Észak Szemirámisza, in Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára, Szerk. ifj. Barta János és Pallai László, Multiplex Media – DE Történelmi Intézet, Debrecen, 2004, 131–138.

2003

9. The Expulsion of the Germans from Hungary after World War II, in Ethnic Cleansing in Twentieth Century Europe, ed. by Steven Bela Vardy and T. Hunt Tooley, East European Monographs – Columbia University Press, Boulder, CO. – New York, 2003, 373–384.

9. The ‘German Question’ in Hungary after World War II. In Tolerance and Intolerance in Hitorical Perspective, ed. by Csaba Lévai and Vasile Vese, Edizioni Plus – Universitá di Pisa, Pisa, 2003, 45–52.

2001

10. Európa az érett és a kései középkorban (11–15. század). Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2001. [Barta Jánossal, Bárány Attilával, Orosz Istvánnal, Papp Imrével, Pósán Lászlóval]

11. Az orosz parasztság a 18. században, in Történelmi Tanulmányok IX. Menyhárt Lajos Emlékkönyv, (Acta Universitatis Debrceniensis, Series Historica LIII.). Szerk. Takács Péter, Debreceni Egyetem, Debrecen, 2001, 21–31.

2000

12. Az orosz nemesség a 18. században, in Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születés-napjára, Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2000, 53–66.

13. Csetri Elek: Együtt Európában. Válogatott tanulmányok. 2000.

14. Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich. Herausgegeben von Tilmann Schmidt und Péter Gunst. 2000.

15. Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Multiplex Media–DUP, Debrecen, 2000. [szerkesztés Barta Jánossal]

16. A reformátusok és 1848. /Gáborjáni Szabó Botond, A szabadság szent igéi/, Debrecen, 2000. január 26.

1999

17. Angi J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L, Orosz István (szerk.) Európa a korai középkorban : 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. 320 p. 

2.átdolg.kiad.

18. Catherine II and the Annexation of the Crimea, in Mesto Rossii v Evrope: Materiali mezhdunarodnoi konferencii / The Place of Russia in Europe: Materials of Internatinal Conference, ed. by Gyula Szvák (“Knigi po rusistike / Books for Russian Studies V.”), Magyar Ruszisztikai Intézet, 1999, 244-250.

19. Függetlenségi Nyilatkozat, Debrecen 1849. MM–DUP – Debrecen Város Önkormányzata – Tiszánúli Református Egyházkerület, Debrecen, 1999. [társszerkesztőkkel]

1997

20. Angi János , Pallai László , Pósán László, Barta János (szerk.) A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1997. 132 p. 

21. Angi János , Bárány Attila Pál , Orosz István , Papp Imre , Pósán László: Európa a korai középkorban: 3-11. század. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. 425 p. 

1993

22. Debreceni Szemle: Válogatás az 1927-1944. évfolyamok anyagából. Debrecen város Önkormányzata, Debrecen,1993. [társszerkesztőkkel]

1991

23. II. Katalin és a francia forradalom, In: Tanulmányok a francia forradalomról, Szerk. D. Rácz István, KLTE, Debrecen, 1991. 7-13.

24. Mítosz és valóság. Tanulmányok a francia forradalomról. Szerk. Madaras Éva és Papp Imre. 1991.

25. L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története, 1919-1945. 1991.

1997

26. Európa a korai középkorban (3–11. század). Multiplex Media–DUP, Debrecen, 1997. [Bárány Attilával, Orosz Istvánnal, Papp Imrével, Pósán Lászlóval]

27. Új rend egy új világban. Dokumentumok az amerikai politikai gondolkodás korai történetéhez. Szerk. Lévai Csaba. 1997.

28. L. Nagy Zsuzsa: A haszonból élő kispolgár. Kisiparosok és kiskereskedők a két világháború közötti Magyarországon. 1997. 

29. Habsburgok és Magyarország a XVI–XVIII. században. Tanulmányok. Szerk. Barta János. 1997.

30. A Potyomkin-falvak mítosza, História, 1997/8. 23-25.

1996

31. Az amerikai elnökválasztásról, Debreceni Szemle, 1996/3. 349-368.

1995

32. Egy kétévszázados mítosz: A Potyomkin-falvak története, Debreceni Szemle, 1995/4. 601-614.

33. L. Nagy Zsuzsa: Magyarország története, 1918-1945. Második, javított kiadás. 1995.

1994

34.Trajánovits Lajos: Emlékiratok. 1994.

1992

35. Változás és folytonosság. Tanulmányok Európa XIX. századi  társadalmáról. Szerk. Gyáni Gábor. 1992.

1991

36. Perry Anderson, Az abszolutista állam”, Budapesti Könyvszemle, 1991/4. 488-490. [Papp Imrével]

37. A kis október – a fiatalok és a forradalom, Hajdú-bihari Napló, 1991. október 22. [megjelent az Észak-Magyarország és a Kelet-Magyarország című lapokban is]

1990

38. Küzdelem a nemzetkisebbségek nyelvhasználatáért /Willer József beszéde a romániai Parlamentben 1936. február 25-én/”, Erdélyi Tükör,  1990/1. 27-30.

39. Forradalom felülről. A Szovjetunió második forradalma, 1928-1933.  KLTE, Debrecen, 1990. [válogatás, szerkesztés, részben fordítás]

1989

40. A fejlődés hazánkban is egyre fokozódik (Valuch Tibor, Rekviem a parasztságért), Irodalmi Újság (Párizs), 1989/3. 22.

41. Válasz az Ifjúsági Szemle körkérdésére a magyar átalakulásról, Ifjúsági Szemle, 1989/1. 14-19. [Porcsin Zsolttal

42. Nagy Imre dukomentumok, Úton, 1989/1.

43. Szolidaritás-történelem /Dokumentumok a Solidarnosc 1980/81-es történetéből/, Úton, 1989/14.

44. 2000 szó /Cseh értelmiségiek felhívása 1968. június 27-én/, Úton, 1989/15.

45. A magyar katolikus kar 1945. május 24-i körlevele, Úton, 1989/16.

46. A náci-szovjet paktum 50 évvel az aláírás után, Úton, 1989/22, 23.

47. Két dokumentum ‘68-ból  (A Cseh Kommunista Párt nyilatkozata és felhívása a szovjet megszállás után), Úton, 1989/22.

 48. Lengyelország negyedik felosztása /Dokumentumválogatás/, Úton, 1989/27.

 49. A szlovákiai magyarok deportálása /Dokumentumok/, Úton, 1989/28.

1988

50.  II. Katalin 1767-es Utasítása a Törvényelőkészítő Bizottság számára, Világtörténet, 1988/3. 84-98

51. Buharin rehabilitálásáról, Hajdú-bihari Napló, 1988. február 16.

52. Beszélgetés Niederhauser Emillel, Hajdú-bihari Napló, 1988. február 24.  

53. Beszélgetés Hegedűs András volt miniszterelnökkel, Hajdú-bihari Napló, 1988. november 7.

1987

54. Felvilágosult abszolutizmus vagy cári autokrácia? Krónika, 1987/1. 139-166.

55. Lev D. Trockijról /Élet- és eszmetörténeti vázlat/, Aetas, 1987/3. 119-128.

56. Oroszország fejlődésének sajátosságai (Lev Davidovics Trockij), Aetas, 1987/3. 129-143.

57. Erdélyi Tükör – Vita az »Erdély története« c. könyvről, Egyetemi Élet, 1987/3.

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share