Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr.habil. Barta Róbert, tv. egyetemi docens

Szakmai Önéletrajz: 

Személyi adatok:
Név: Dr. Barta Róbert
Születési idő, hely: 1966. 01.15. Ózd
Állandó lakhely: 4032 Debrecen, Jenő utca 8.
Családi állapot: nős, F.: Bartáné Kustár Katalin – munkahelye: DE BTK
Dékáni Hivatal /tanulmányi osztályvezető/. Gy.: Áron /1992/,
Máté /1994/, Viola /1996/.

Iskolai végzettség, munkahelyek:
1980-1984 – Rákóczi Gimnázium, Sárospatak – spec. angol tagozatos osztály
1985-1990 – KLTE, Debrecen – történelem-földrajz, majd történelem szak
1992-1993 – University of Oxford– St Antony's College
1990-1994 – MTA TMB ösztöndíjasa
1990-1995 – középiskolai tanár / részmunkaidőben foglalkoztatott/ –
Ref. Koll. Gimnáziuma, Sárospatak és Árpád Vezér
Gimnázium, Sárospatak
1994-1998 – egyetemi tanársegéd – KLTE BTK Történelmi Intézet, Új-és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
1998-2002 -egyetemi adjunktus – DE BTK Történelmi Intézet, Új- és Legújabbkori Egyetemes Történeti Tanszék
2002- ~ -egyetemi docens-DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti
Tanszék
2014-habilitált egyetemi docens-DE BTK Történelmi Intézet, Egyetemes Történeti
Tanszék
Nyelvtudás:
angol nyelvből állami felsőfokú nyelvvizsga,
angol nyelvből nemzetközi /IELTS/ nyelvvizsga,
orosz nyelvből állami alapfokú nyelvvizsga,
német és latin szakmai olvasási szinten

A tudományos és szakmai tevékenység leírása és visszhangja:

Kutatási terület: A Horthy-korszak politika- és társadalomtörténete, modernkori egyetemes történelem, 20. századi brit-magyar kapcsolatok, a nemzetközi kapcsolatok története.
Összes közlemények száma: 73
Hivatkozások, recenziók száma /önhivatkozások nélkül/: 106
Ph.D. disszertáció címe: Konzervatív kormánypártok. Brit- magyar párhuzamok és különbségek.
Megvédésének éve: 1995. Témavezető: Dr. L. Nagy Zsuzsa
Minősítése: Summa Cum Laude

Elnyert bel-és külföldi pályázatok, ösztöndíjak, pályázati bíráló tevékenység:

1990-1994 – MTA TMB ösztöndíj
1992-1993 – Soros/FCO Scholarship, University of Oxford, St Antony's College
1997 – CCHS Scholarship, University of Cambridge, Darwin College
1999 – OCHS Scholarship, University of Oxford, Oriel College
1998-2001 – Bolyai János Kutatási Ösztöndíj
1998-2001 – FO 26357 számú OTKA program témavezetője /Vármegyei vezető tisztségviselők társadalmi szerkezete 1919-1929/
2000-2004 – FO34378 számú OTKA program témavezetője /Az Egységes Párt története/
2001-2002 – FKFP-OM 0003/2001.számú  egyéni pályázat témavezetője /Az Egységes Párt története/
2002-2004- OM FKFP-TDKP/2002. Tudományos Diákköri Kutatási pályázat /DE BTK/  kari programvezetője. Nyilvántartási szám: 0046/2002.
2011-2013- TAMOP-4.2.2/B-10/1-2010-0024 jelű, „A Debreceni Egyetem tudományos képzési műhelyeinek támogatása” című project történelem-néprajz programja (Vezető: Papp Imre) NFÜ-TÁMOP (résztvevőként).
2013- 2 OTKA pályázat  felkért szakértő bírálója (Tamás Ágnes: The depiction of national minorities and of enemies in satirical magazines between the Paris Peace Treaties of 1919 and 1947. ID: 109069, Békés Csaba: A kelet-közép-európai államok szerepe a kelet nyugati viszony alakításában 1953-1991. ID: 109550.)

Díjak, elismerések:
1989 – XIX. OTDK I. helyezés
1991 – TMB Akadémiai Pályázat – II. díj
1996-1997 – Universitas Alapítvány, Pro Regione Cultura Hungariae Alapítvány díjai
1997 – Tehetséges Debreceni Fiatalokért Közalapítvány alkotói díja
2001 – A Híd túlsó oldalán című tanulmánykötetnek /társszerzőként/ a
Közép- és Kelet-európai Társadalom Kutatásáért Közalapítvány az év legjobb társadalomtudományi könyve díjat ítélte oda.
2002- A Bolyai János Ösztöndíj Kuratóriuma Elnökének Elismerő Oklevele /a Bolyai János Kutatási  Ösztöndíj kiemelkedő eredményű befejezéséért/
2004- A DE Bölcsészettudományi Kar Elismerő Oklevele
/kiemelkedő egyetemi munkáért és aktív közéleti tevékenységért/
2007- Mestertanár Aranyérem /OTDK/
2012- A Debreceni Egyetem Pro Cura Ingenii díja /a tehetséggondozásban nyújtott kiemelkedő teljesítmény elismeréseként/

Szereplés a hazai és nemzetközi tudományos közéletben:
Konferencia előadások száma: 35 Ebből hazai: 23 nemzetközi: 12
 

Tudományos szervezeti tagságok:
Az Oxfordi Magyar Társaság és a  Klebelsberg Kunó Társaság tagja.
A Múltunk című politikatörténeti folyóirat tanácsadó testületi /TT/ tagja.
Az MTA köztestületi tagja.
A Klió című történelmi szemléző folyóirat kuratóriumi tagja.
Debreceni Egyetem Európai Unió Információs Portál szerkesztőbizottságának tagja [http://euportal.unideb.hu/]
Az American-Hungarian Educators Association /AHEA/ nevű nemzetközi szervezet tagja
Az American Association for the Advancement of Slavonic Studies /AAASS/ nevű nemzetközi szervezet tagja

Egyetemi oktatói tevékenység:
Főkollégiumok és szemináriumok  tartása a IV. évf. történelem, majd történelem BA és MA szakos hallgatók számára /1994-től folyamatosan/.
A nemzetközi kapcsolatok története című BA és MA specializáció tantárgyfelelőse
/2006-tól folyamatosan/.
A Debreceni Egyetem Történelem-Néprajz Doktori Iskola nemzetközi kapcsolatok története alprogram vezetője, óratartás a doktori iskolában (nemzetközi kapcsolatok története)
Főkollégium: Egyetemes történelem 1914-től napjainkig / 1998-tól
folyamatosan mindkét félévben/
Bevezetés a nemzetközi kapcsolatok történetébe /2006-tól az őszi félévben I. évf.
tört. BA hallgatóknak/.
Egyéb egyetemi oktatói tevékenység:
Részvétel a történelem szakos levelező, valamint az ISEP, Erasmus és a Mount
Vernon Nazarene College hallgatók angol nyelvű oktatásában.
Angol nyelvű előadások és szemináriumok tartása a Debreceni Nyári Egyetemen.
Kelet-európai országismeret című kurzus vezetése a Márton Áron
Szakkollégiumban.
Tutori tevékenység a Hatvani István Szakkollégiumban, valamint a DETEP programban.
Részvétel a DE TEK vezetőtanár és mentortanár továbbképzési programjában.
Szakdolgozók száma /1994-2013 között/: 156 fő

Ph.D. kutatási témák vezetése:
(20 témavezetés: 4 sikeresen védett, 9 abszolutóriumot szerzett, 7 képzésben lévő)

Részvétel Ph.D. védéseken(1999-2013):
(opponencia: 2 alkalom, védési bizottsági tagság: 15 alkalom)

TDK dolgozatok vezetése és elért OTDK eredmények (1997-2013):
(20 dolgozat vezetése: 4 első, 4 második helyezés, 4 különdíj, 2 Pro Scientia Aranyérem)

DETEP  és Hatvani István Szakkollégiumi tutori tevékenység:
Balázs Tibor, Császár Ildikó, Fürj Orsolya, Munkácsy Katalin Fruzsina, Pintér Zoltán Árpád, Wrábel Angéla, Szűcs Gábor, Debreczeni Márk, Széles Katalin

Egyetemi oktatási, közéleti tevékenység:
1997-től a Történelmi Intézet szaktanácsadója / tanárképzési ügyek/.
2000-2004- a DE BTK Kari Tudományos Diákköri Tanács /TDT/ elnöke.
2001-2007 között és 2013-tól a DE BTK Kari Tanácsának tagja a Történelmi Intézet választott képviselőjeként.
2014-től a DE BTK Történelmi Intézet Egyetemes Történeti Tanszék vezetője.

 

Publikációs Lista: 

2014

1. Barta Róbert: Churchill és az Európai Egyesült Államok.RUBICON 1: pp. 75-79. (2014)

2. Barta Róbert: Modern sajtópropaganda és információ-áramlás a nemzetközi politikában: Winston Churchill és Emery Reves. MÉDIAKUTATÓ: MÉDIAELMÉLETI FOLYÓIRAT nyár: pp. 97-104. (2014)

3. Barta Róbert. Erkölcsi felelősség és a modernkori háborúk. In: Karikó Sándor (szerk.) Háborús konflikusok és erkölcs. Budapest: Áron Kiadó, 2014. pp. 129-141.

2013

4. Barta Róbert: British Ideas on the WWII. Europe and Hungary. In: Bárány Attila Pál , Satu Matikainen (szerk.) Small Nations on the Borderlines of Great Powers . 270 p. 
Debrecen; Jyväskylä: Multiplex Media, 2013. pp. 225-238. (Speculum historiae Debreceniense; 14.) 
(ISBN:978-963-473-604-2)

5. Barta Róbert , Pallai lászló (szerk.) Szülőföldünk felfedezése. Honismereti, helytörténeti írások I. Debrecen: Márton Áron Szakkollégium, 2013.

6. Barta Róbert: Becsület és kötelesség egy életen át. Gróf Edelsheim-Gyulai Ilona memoárja. RUBICON 24:(5) pp. 20-31. (2013)

7. Barta Róbert: Az államférfi és a világpolgár. Winston S. Churchill és Emery Reves. Máriabesnyő; Gödöllő: Attraktor Kiadó, 2013. 147 p.

8. Barta Róbert: Winston S. Churchill második miniszterelnöksége. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 253-272. 

2012

9. Barta Róbert , Kerepeszki Róbert , Szendrei Ákos (szerk.) Hallgatói műhelytanulmányok, 1.

10. Barta Róbert: Horthy. Reflexiók és önreflexiók. RUBICON 23:(9-10) p. &. (2012)

11. Barta Róbert: Az 1947-es csehszlovák-magyar lakosságcsere. In: Pallai László (szerk.) „Kitaszítottak”: Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán . 196 p. 
Konferencia helye, ideje: Hajdúnánás , 2012.06.08 Hajdúnánás: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2012. pp. 23-41. 

12. Barta Róbert , Kerepeszki Róbert , Szendrei Ákos (szerk.)Hallgatói Műhelytanulmányok I. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2012. 
Hallgatói Műhelytanulmányok I. 

2011

13. Barta Róbert: Churchill and a United Europe after 1945.In: Richard P Mulchahy: Hungary through the Centuries. Studies in Honor of Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy . New York: Columbia University Press, 2011. pp. 235-252.

 

14. Barta Róbert: Tisza István és a preventív háború koncepciója.In: Maruzsa Zoltán , Pallai László (szerk.) Tisza István és emlékezete: Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára . 475 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2011. pp. 207-216.

15. Barta Róbert: A Keresztény-Keresztyén Kisgazda-, Földmíves és Polgári Párt (Egységes Párt). In: Vida István , Izsák Lajos , Jónás Károly , Kovács Tamás , Réfi Attila , Sziklai István (szerk.) Magyarországi politikai pártok lexikona (1846–2010) . 535 p. Budapest: Gondolat - MTA-ELTE Pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus kutatócsoport, 2011. pp. 193-196. (Pártok és politika) 1., Parlamenti választásokon jelöltet állító pártok 

16. Barta Róbert: Egy világpolgár a nemzetközi politikában. Emery Reves és W.S. Churchill. SZÁZADOK 145:(6) pp. 1475-1498. (2011)

17. Barta Róbert: Gróf Bethlen István kormánypártja. RUBICON 22:(9-10) pp. 20-28. (2011)

2010

18. Barta Róbert: Az első és második világháború képes története. Debrecen: Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., 2010. 456 p.

19. Barta Róbert: Egy hasznos barátság. W. S. Churchill és Emery Reves. In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 35-49. 

20. Barta Róbert: Emery Reves és „A béke anatómiája”. In: Papp Imre , Angi János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára . 417 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történelmi Intézet Új- és Legújabbkori Történelmi Tanszék, 2010. pp. 353-367. 

21. Barta Róbert: Horthy és a Horthy-kép a magyar köztudatban és a történetírásban. DEBRECENI DISPUTA 8:(4) pp. 48-54. (2010)

2009

22. Barta Róbert: Egy történelmi osztály hanyatlása. Arisztokrácia és politikai elit 1919 után. In: Papp Klára , Püski Levente (szerk.) Arisztokrata életpályák és életviszonyok . 235 p. 
Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2009. pp. 191-205. (Speculum Historiae Debreceniense; 4.)

23. Barta Róbert: John Lukacs: George Kennan. Jellemrajz. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 18:(2) pp. 116-124. (2009)

2008

24. Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt és a modernizáció (1918-1945). In: Bodnár Erzsébet , Demeter Gábor (szerk.) Tradíció és modernizáció a XVIII-XX. században . 450 p. 
Budapest: HungaroVox, 2008. pp. 403-413. 

25. Barta Róbert: Steven Bela Vardy, Agnes Huszar Vardy: Sztálin Gulágjai és a magyarok. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 17:(1) pp. 95-98. (2008)

2007

26. Barta Róbert: Gróf Bethlen István politikai holdudvara. RUBICON 18:(4-5) pp. 117-119. (2007)

2006

27. Barta Róbert: Magyar konzervatívok a világválság árnyékában- az Egységes Párt utolsó évei. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 143-153. 

28. Barta Róbert: Brit követjelentések és a magyar belpolitika: 1945-1946. In: Horváth János (szerk.) Tiltott történelmünk 1945–1947 . 158 p. Budapest: Századvég Kiadó, 2006. pp. 77-88. 

29. Barta Róbert: John H. Morrow: A nagy háború birodalmi története. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 15:(1) pp. 153-160. (2006)

30. Barta Róbert: Sorina Paula Bolovan-Ioan Bolovan: Transylvania in the Modern Era (Demographic Aspects). DEBRECENI SZEMLE 14:(3) pp. 436-438. (2006)

2005

31. Barta Róbert: Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról 1914-1945 között. In: Árvay Viktor , Bodnár Erzsébet , Demeter Gábor (szerk.) A Balkán és a keleti kérdés a nagyhatalmi politikában . 310 p. Budapest: HungaroVox, 2005. pp. 202-217. 

32. Barta Róbert: Éva Haraszti-Taylor: Sir A.F.Gascoigne brit nagykövet Magyarországon a második világháború után. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 14:(1) pp. 144-150.

2004

33. Barta Róbert: Egyetemes történelem. In: Barta János (szerk.) Egyetemes történelem . Budapest: Pannonica Kiadó, 2004. pp. 174-319. (21. századi enciklopédia) 

34. Barta Róbert: Az Egységes Párt létrejötte. In: Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . 428 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. pp. 321-334. 

2003

35. Barta Róbert: The Hungarian- Slovak Population Exchange and Forced Resettlement in 1947. In: S B Várdy , T Hunt Tooley , Agnes Huszár Várdy (szerk.) Ethnic Cleansing in Twentieth-Century Europe . 862 p. New York: Columbia University Press, 2003. pp. 565-575.

36. Barta Róbert: Éva Haraszti-Taylor: Írások mindenféléről. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 12:(1) pp. 173-175. (2003)

37. Barta Róbert: Egy nyughatatlan irredenta visszaemlékezései. Páter Zadravecz titkos naplója. RUBICON 14:(7-8) pp. 21-30. (2003)

2002

38. Barta Róbert: Parallels and Differences-Some Comparisions between the British Conservative and the Hungarian Unified Parties in the 1920’s. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk), Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Konferencia helye, ideje: Debrecen , 2000.09.28 -2000.09.30. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 516-526. 

39. Barta Róbert: A brit konzervatív Párt 1919 és 1945 között. Tanulmányok a konzervativizmus történetébő. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 47:(3-4) pp. 95-135. (2002)

40. Barta Róbert: Gróf Tisza István politikai örökösei. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 10: pp. 105-111. (2002)

41. Barta Róbert: Egy könyv-két politikus: Roosevelt és Churchill. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 47:(2) pp. 274-277. (2002)

2001

42. Barta Róbert: Churchill és az európai egység 1945 után. In: Hülvely István , Pallai László (szerk.) Nemzetállam - szuverenitás - integráció: tanulmányok az integráció témaköréből . 158 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2001. pp. 71-87. 

43. Barta Róbert: Egy memoár margójára. Horthy Miklós: Emlékirataim. RUBICON 12:(1-2) pp. 71-74. (2001)

2000

44. Barta Róbert: Churchill elképzelései a háború utáni Európáról. In: Bán D András (szerk.) A híd túlsó oldalán: tanulmányok Kelet-Közép-Európáról . Budapest: Osiris Kiadó, 2000. pp. 266-304. 

45. Barta Róbert: Rendszerváltások túlélői. Arisztokraták a Bethlen-konszolidáció idején. In: Püski L , Timár L , Valuch T (szerk.) Politika, gazdaság és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 2. kötet . 396 p. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete Új- és Legújabbkori Magyar Történelmi Tanszéke, 2000. pp. 35-41. ( Jelenkortörténeti műhely; 2. ) 

46. Barta Róbert: W. S. Churchill Szovjetúnióval kapcsolatos politikája a második világháború után. In: Barta János , Angi János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2000. pp. 497-516.

47. Barta Róbert: Brit külpolitikai elképzelések a Balkánról a 20. században. LIMES: NEMZETPOLITIKAI SZEMLE 12:(41-42) pp. 255-269. (2000)

48. Barta Róbert: III. Országos Jelenkortörténeti Konferencia. DEBRECENI SZEMLE 8:(4) pp. 646-648. (2000)

49. Püski Levente , Barta Róbert: Az alispáni kar társadalmi összetétele az 1920-as években. TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA 8: pp. 5-14. (2000)

1999

50. Barta Róbert: John Lewis Gaddis: A hidegháború első szakasza. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 8:(3) pp. 147-153. (1999)

51. Barta Róbert: Bán. D. András: Illúziók és csalódások. Nagy-Britannia és Magyarország 1938-1941. DEBRECENI SZEMLE 7:(4) pp. 617-619. (1999)

52. Barta Róbert: Az angliai csata. A Luftwaffe London fölött. RUBICON 10:(5-6) pp. 76-78. (1999)

1998

53. Barta Róbert: Trianon mai megítélése. In: Jakó Zsigmond (szerk.) Történelmünk a Duna-medencében . Kolozsvár; Temesvár: Polis, 1998. pp. 216-223. 

54. Barta Róbert: Az angol liberalizmus eszméi és politikai intézményrendszere. Tanulmányok a liberalizmus történetéről. MÚLTUNK - POLITIKATÖRTÉNETI FOLYÓIRAT 42:(3-4) pp. 226-255. (1998)

55. Barta Róbert: Jobbra át– Thatcher módra. KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 7:(1) pp. 162-165. (1998)

1997

56. Barta Róbert: A nyugatmagyarországi kérdés és a soproni népszavazás brit megítélése. In: Turbuly Éva (szerk.) "Magyarok maradtunk", 1921-1996 : Konferencia a soproni népszavazásról . Konferencia helye, ideje: Sopron , Magyarország , 1996.12.12 Sopron: Soproni Szemle Alapítvány, 1997. pp. 15-17. 

57. Barta Róbert: Klebelsberg Kunó a bethleni konszolidáció politikusa. MŰVELŐDÉS 5:(április) pp. 3-5. (1997)

58. Barta Róbert: Az Egységes Párt. RUBICON 8:(1) pp. 15-17. (1997)

1996

59. Barta Róbert: Magyarország története 1914-1931. In: Kollega Tarsoly István (szerk.) Magyarország a XX. században . 688 p. 
Szekszárd: Babits Kiadó, 1996. pp. 24-76.

60. Barta Róbert: Konzervatív pártpropaganda Nagy-Britanniában az 1920-as években. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 4: pp. 101-125. (1996)

1995

61. Barta Róbert: Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években. In: Valuch Tibor (szerk.) Hatalom és társadalom a XX. századi magyar történelemben. 702 p. Budapest: Osiris Kiadó - 1956-os Intézet, 1995. pp. 407-418. ( '56 : a Századvég Kiadó és az 1956-os Magyar Forradalom Története Dokumentációs és Kutató Intézetének sorozata ) 

1994

62. Barta Róbert: Az Egységes Párt parlamenti képviselőinek társadalmi összetétele az 1920-as években. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 3: pp. 103-117. (1994)

63. Barta Róbert: Oxfordi Magyar Liga a magyar önrendelkezésért. DEBRECENI SZEMLE 2:(3) pp. 370-376. (1994)

64. Barta Róbert: Numerus Clausus rendelkezések Magyarországon az 1920-as években. ISKOLAKULTÚRA 4:(21) pp. 45-50. (1994)

1993

65. Barta Róbert: A brit Konzervatív Párt az 1920-as években. SZÁZADOK 127:(5-6) pp. 706-738. (1993)

1992

66. Barta Róbert: A numerus clausus módosítása 1928-ban. MAGYAR TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK 1: pp. 113-125. (1992)

1991

67. Barta Róbert. A HÁÉV története 1976-1985. In: Gazdag I (szerk.) A Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat története . Debrecen: Hajdú Megyei Állami Építőipari Vállalat, 1991. pp. 192-216. 

1990

68. Barta Róbert: A numerus clausus és a baloldali magyar zsidó politikai közvélemény. SIC ITUR AD ASTRA &:(1-2) pp. 8-33. (1990)

69. Barta Róbert (ford.); Isaac Deutscher: A lefegyverzett próféta. In: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Történelmi Figyelő 1. „Forradalom felülről”. A Szovjetunió második forradalma . Debrecen: KLTE, 1990. pp. 15-34.

 

Share