Kapcsolat | Naptár | Hasznos linkek

Dr. Barta János, professzor emeritus, az MTA doktora

Szakmai Önéletrajz: 

Barta János (Budapest, 1940. június 27.– )

1963-ban szerzett történelem-angol-néprajz szakos diplomát a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen. Végzésétől fogva 2010-i nyugdíjba vonulásáig folyamatosan az egyetem (2000 óta Debreceni Egyetem) oktatója, 1999–2010 között egyetemi tanári beosztásban. 1987–2005 között tanszékvezető, 1994–2002 között a hat tanszékből álló egyetemi Történelmi Intézet igazgatója, 1986–1989 és 1990–1993 között a Bölcsészettudományi Kar dékánhelyettese. 2004–2010 között a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola vezetője, ezáltal a BTK Tudományos-, Doktori- és Habilitációs Tanácsának tagja. 2000–2004 között a Bölcsészettudományi Kart képviselte a Debreceni Egyetem Promóciós (Minőségbiztosítási) Bizottságában. Nyugdíjasként az egyetem professor emeritusa.

Egyetemi doktori címet 1967-ben, kandidátusi minősítést 1977-ben, MTA doktora fokozatot 1999-ben szerzett. 1998-ban habilitált. 1999–2002 között Széchenyi professzori ösztöndíjas. 19 önálló kötete (közülük 13 tudományos, 6 tudományos ismeretterjesztő vagy ismeretterjesztő jellegű munka) és több mint 200 egyéb publikációja jelent meg (utóbbiból 36 külföldön, a hazaiak közül közel száz a jelentősebb tanulmány vagy könyvrészlet). Rendszeres résztvevője (opponensként vagy bizottsági elnökként, tagként) a Történelmi és Néprajzi Doktori Iskola habilitációs és doktori eljárásainak (esetenként a Néprajzi Doktori Programban is), öt alkalommal vett részt az ELTE doktori védésein, egy alkalommal ottani habilitációs eljárásban. Kb. 10–12 alkalommal volt opponens vagy bizottsági tag kandidátusi védésen, 7 alkalommal MTA doktori védésen bizottsági tag (ebből 3 alkalommal opponens). Tagja több történelmi-szakmai társaságnak ill. egyesületnek (Magyar Történelmi Társulat, Gazdaságtörténeti Társaság, 18. Századi Társaság, Agrártörténeti Társaság, Hadtudományi Társaság, METESZ Műemlékvédelmi Albizottság stb.). 1995–2003 között a Történelmi Társulat országos választmányának tagja, 1999–2003 között a társulat egyik országos titkára, 1999-2015 között választott tagja az MTA Történettudományi Bizottságának, 2008-től meghívott tagja az MTA Egyetemtörténeti Albizottságának, 2012-zől az Agrártörténeti és Agrárszociológiai Albizottságnak. 2001–2007 között két ciklusban az MTA választott közgyűlési doktor képviselője volt. 1997–2003 között tagja az OTKA Történész zsűrinek, 2004–2007 között az OTKA Bölcsészettudományi Kollégiumnak. 2008–2014 között az MTA Debreceni Területi Bizottság Társadalomtudományi Szakbizottságának elnöke. 1995-től (a kiadó megszűnéséig) sorozatszerkesztője volt a Debreceni Csokonai Kiadó Csokonai História Könyvek és Történelmi Kézikönyvtár sorozatnak, 1996–1997 között a Debrecen története 3. és 5. kötet szakmai szerkesztőségének tagja. 1995–1999 között szerkesztőbizottsági tagja volt a vezető hazai történelmi tudományos folyóiratnak, a Századoknak, 2006-tól a Debreceni Szemle főszerkesztője, ugyanezen évtől az Erdélyi Múzeum (Kolozsvár) folyóirat szerkesztőségi tanácsadója.

Az egyetemen minden formában (nappali, levelező) és minden szinten (BA, MA, PhD) kivette részét az oktatásból. Szakdolgozóinak száma megközelíti a félszázat, doktoranduszaié a tucatot. Több hallgatója szerepelt eredményesen az Országos Tudományos Diákköri Konferenciákon. 1977–1997 között – meghívás alapján – más felsőfokú intézményekben is oktatott. 10 évig a nyíregyházi Bessenyei György Tanárképző Főiskola (1977–1987), 4 évig az egri Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola (1990–1994) történelem oktatásában vett részt, eközben egy szemeszteren át a szegedi József Attila Tudományegyetemen is tartott előadásokat néprajz szakos hallgatóknak. 1994–1997 között mellékfoglalkozásban a Páz­mány Péter Katolikus Egyetem (Piliscsaba) történelem szakján oktatott. 1994–2007 között részt vett az International Students' Exchange Program keretében a Debreceni Egyetemre érkező külföldi hallgatók angol nyelvű oktatásában. Tematikájában széleskörű oktatómunkáját elsősorban az határozta meg, hogy a Kossuth Lajos (2000-től Debreceni) Egyetemen viszonylag kis létszámú oktatói gárdában mind tematikusan, mind az időhatárokat tekintve nagyobb területet kellett áttekintenie. Alapvető feladata kezdettől fogva a középkori és koraújkori egyetemes történelem oktatása, amit azonban – különösen a más felsőoktatási intézményekben vállalt órák esetén – gyakran egészített ki magyar-történeti vagy művelődés- és művészettörténeti (képzőművészet, zene) kollégiumokkal.

Tudományos munkásságában összekapcsolódik az egyetemes és a magyar történelem. Témái elsősorban a koraújkori közép-kelet-európai egyetemes és magyar gazdaság- és társadalomtörténethez kapcsolódnak. Kandidátusi értekezését a Habsburg és a Hohenzollern állam agrárpolitikájának, MTA doktori értekezését a koraújkori mezőgazdasági irodalomnak szentelte. Munkásságában mindenekelőtt a hungarocentrikus történelemfelfogás egyoldalú álláspontját igyekezett meghaladni, a hazai történelem jelenségeit a környező országok, általában a térség hasonló jelenségeihez igyekezett és igyekszik hasonlítani. Jól tudja kihasználni az agrártörténeti témák erre különösen alkalmasnak tűnő területét. Munkáját jól segíti nyelv- és forrásismerete, tájékozottsága a hazai és a külföldi szakirodalomban. Tapasztalatai alapján kapott megbízást a Debreceni Egyetem centenáriumi egyetemtörténetének szerkesztésére és több fejezete megírására.

Tudományos témája következtében nemzetközi kapcsolatait elsősorban a környező országok és Közép Kelet Európa kutatóival építette ki. Orosz István professzorral együtt fő képviselője a Rostocki Egyetem agrártörténészeivel több mint fél évszázada fenntartott kapcsolatoknak. 1990 óta romániai (Kolozsvár, Nagyvárad), szlovákiai (Eperjes) és kárpátaljai (Beregszász) kollegákkal épített ki újabb kapcsolatokat. Kandidátusi értekezéséhez Magyarországon kívül 5 – elsősorban szomszédos – országban (Ausztria, Csehszlovákia, Lengyelország, Német Demokratikus Köztársaság, Jugoszlávia – azon belül Horvátország és Szlovénia) folytatott könyvtári és levéltári kutatást. 1991–1995 között tagja volt a European Science Foundation által szervezett Workgroup for Economic Systems and State Finances kutatócsoportnak (vezetője Prof. Richard Bonney / Leicester). Akadémiai doktori értekezéséhez a korabeli szakirodalmi anyagot részben német nyelvterületen, részben Angliában gyűjtötte. Nemzetközi kapcsolatainak eredményességét külföldi publikációi (Kanadától Japánig) valamint a nemzetközi történész konferenciákon tartott referátumai igazolhatják.

Számos OTKA pályázatnak volt résztvevője vagy vezetője. Témavezetője volt 1993–1996 között a Nemesség összehasonlító vizsgálata Közép és Kelet Európában a 18-19. században, 2003–2005 között az Erdély és a Partium gazdasága és társadalma a 17-19. században c. pályázatoknak (utóbbi Tudományos Iskola pályázatként kiemelt támogatást kapott), résztvevője 1996–1999 között a Paraszti társadalom Magyarországon és Európában a 18–20. században, 1999–2002 között a Nagyvárad történeti fejlődése a 18. századtól a 20. század közepéig, 2006–2009 között a Szőlőművelés Magyarországon és Kelet Közép Európában a 16–19. században c. pályázatoknak (mindhárom vezetője Orosz István), továbbá a Koraújkortörténet c. pályázatnak (vezető Poór János, egyetemi tanár, ELTE, Budapest).

2003-ban a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Karának emlékérmét, 2004-ben az MTA Debreceni Területi Bizottsága plakettjét kapta. Debrecen Város Önkormányzata Debrecen város kultúrájáért (2002) és Debrecen város Csokonai díjával (2005) jutalmazta, 2011-ben az Oktatási Minisztériumtól Szentgyörgyi Albert díjat, 2015-ben Hajdú Bihar Megye Önkormányzatétól Bocskai díjat, 2016-ban a Debreceni Egyetemtől Tankó Béla díjat kapott. A hallgatók kétszer választották meg a Bölcsészettudományi Kar legnépszerűbb oktatójának.

Debrecen, 2017. szeptember 4.

 

Publikációs Lista: 

2017

Barta János: Magyarország története a 18. században. Saarbrücken: GlobeEdit, 2017. 184 p.

Barta János: A nemzet, mint tudományos közösség: Húszéves az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Bizottsága 1996-2006. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 260-265. (2017)

2016

Barta János: Nyelvváltás a 18. század végi magyarországi mezőgazdasági irodalomban. In: In via eruditionis. Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk. Bitskey István – Fazakas Gergely Tamás – Luffy Katalin – Száraz Orsolya. Debreceni Egyetemi Kiadó, 2016. 90–98.

Barta János: Berlász Jenő (1911–2015). Századok (150.) 2016/2. 527–532.

Barta János: Székely György (1924–2016) Gerundium 2006/3–4. szám 207–212.

2015

Barta János: „Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” II. Adattár Zemplén megye 18. századvégi történetéhez. Debreceni Egyetem Történelemi Intézete Kiadása, Debrecen, 2015. 426. 

Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk a 18. század második felében. In: Nagyváthy János 260. Tanulmányok Nagyváthy János „Közönséges Instructio” című könyvéről. Szerk. Tóth Éva és Lukács Gábor. Georgikon Kiskönyvtár, 27. kötet. Pannon Egyetem, Georgikon Kar. Keszthely 2015. 24–33.

3. A Divided Hungary in Europe. Exchanges, Networks and Representations, 1541–1699. Vols. I–III. Edited by Gábor Almási, Szymon Brzeziński, Ildikó Horn, Kees Teszelszky and Áron Zarnóczki. Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars 2014. Pages 12+286, 12+213, 12+207. In: Századok 149. évf. 4. szám 2015. 1043–1047.

Barta János: Felekezeti állapotok Magyarországon a 18. század elején. In: Katolikus újjászületés Debrecenben. Szerk. Orosz István és Papp Klára, Debrecen, 2015. 37–49. 71, A korai magyar mezőgazdasági irodalom francia forrásai. In: „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára. Szerk. Bárány Attila – Györkös Attila – Pallai László. Debrecen, 2013. 119–130.

Barta János: Papp László: Amikor a Nagyerdő a Bem térig ért. Emlékek a 100 éves Debreceni Egyetemről (1912–2012). Magánkiadás, Debrecen, 2013. In: Gerundium, Egyetemtörténeti Közlemények. Vol. VI. 2015. 138–141.

Barta János: Az egri Domus Universitatis és Líceum. Oktatás, tudomány, művészet (1763–2013) Szerk. Petercsák Tivadar. Líceum Kiadó, Eger 2013. 183–189. In: Gerundium, Egyetemtörténeti Közlemények VI. évf. 2015. 3–4. sz. 183–188.

2014

Barta János: A mezőgazdasági irodalom, mint a bécsi udvar agrárpolitikájának közvetítője Magyarországra a 18. század végén. In: „Szirt a habok közt”. Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk. Bényei Péter – Gönczy Monika – S. Varga Pál. Debrecen, 2014. 72–79.

2013

Barta János: A korai magyar mezőgazdasági irodalom francia forrásai. In: Bárány Attila , Györkös Attila , Pallai László (szerk.) „A francia história hazai nagykövete”. Ünnepi kötet Papp Imre 65. születésnapjára . 294 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2013. pp. 119-130.

Barta János:Hungaria Eliberata. In: Joachim Bahlcke , Stefan Rohdewald , Thomas Wünsch (szerk.) Religiöse Errinnerungsorte in Ostmitteleuropa . Berlin: Akademie Verlag, 2013. pp. 931-938.

Barta János: Katolikus királyok, Kitalált évszázadok. In: Diós István (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon. Pótkötet. A-Zs . Budapest: Szent István Társulat, 2013. pp. 629-651.

Barta János: Diszkrimináció/Emancipáció - Asszimiláció/Diszkrimináció. Szerkesztette: Kovács István Gábor. Történeti Elitkutatások - Historical Elite Research 8. DEBRECENI SZEMLE 21:(2-3) pp. 145-149. (2013)

Barta János: A mezővárosok helye Zemplén megye társadalmában és gazdaságában a 18. század végén. In: Kónya Peter (szerk.) Zemepanské mestá a mestecká v uhorsku v ranom novoveku - Mezővárosok a koraújkori Magyarországon . Presov: Vydavatelstvo Presovskej Univerzity, 2013. pp. 131-154.

Barta János: “Pflüg’ mir den Boden, wackre Schwabenfaust”. Die deutsche Einwanderung nach Ungarn im 18. Jahrhundert und ihre Bedeutung für Staat und Gesellschaft. In: Migration im Gedächtnis. Auswanderung und Ansiedlung im 18. Jahrhundert in der Identitätsbildung der Donauschwaben. Hrsg. Márta Fata. Franz Steiner Verlag Stuttgart 2013. 23–37.

Barta János: A hegyaljai szőlőbirtokok vonzáskörzete. In: A magyar arisztokrácia társadalmi sokszínűsége, változó értékek és életviszonyok. Szerk. Papp Kára és Püski Levente. Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 2013. 181–199.

2012

A Debreceni Egyetem története 1912−2012. Szerk. Orosz István (főszerk.) – Barta János. Debreceni Egyetemi Kiadó 2012. 575.  

Barta János: Tolerančnŷ patent Jozefa II. a jeho prijatie v Uhorsku. In: Historia Ecclesiastica (Prešov). Ročnik III. 2012. č. 1. 41−52.

Barta János , Kapusz Nándor: Az Orvostudományi Kar. In: Barta János , Orosz István (szerk.) A Debreceni Egyetem története 1912−2012. . 576 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. pp. 204-229.

16. Barta János: A Kossuth Lajos Tudományegyetem. In: Barta János , Orosz István (szerk.) A Debreceni Egyetem története 1912−2012. . 576 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. pp. 289-359.

Barta János: Országgyarapítás a birodalom ellenében. In: Frank Tibor (szerk.) Németföldről Németországba: magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. 364 p. Budapest: Gondolat Kiadó, 2012. pp. 57-74. (Magyar kutatók az egyetemes történelemről; 3. )

Barta János: Vermes Gábor: Kulturális változások sodrában. Magyarország 1711–1848 között. SZÁZADOK 2012:(4) pp. 1001-1004. (2012)

Barta János, Orosz István (szerk.) A Debreceni Egyetem története 1912−2012. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2012. 576 p. (ISBN:978-963-318-190-4)

Barta János: Bárány Attila: A normann hódítástól a Magna Chartáig. Anglia a normannok és a Plantagenetek korában (1066–1216). SZÁZADOK 2: pp. 472-474. (2012) (Recenzió)

Barta János: János Kalmár – János J. Varga: Einrichtungswerk – Előterjesztés a Magyar Királyság igazgatására (1688–1690). KLIÓ: TÖRTÉNELMI SZEMLÉZŐ FOLYÓIRAT 3: pp. 98-103. (2012) (Recenzió)

Barta János: Nemzetiségek szomszédsága (Nemzetiségi határok Zemplén megyében a 18−19. század fordulóján). ETHNICA 14: pp. 5-9. (2012)

Barta János: A kalapos király emlékezete: II. József és Magyarország. Debrecen: Didakt Kiadó, 2012. 158 p.

Barta János: Antal Tamás: Város és népképviselet. Az 1848:XXIII. tc. és intézményei Debrecenben (1848−1872). Pólay Elemér Alapítvány, Szeged 2011. In: Debreceni Szemle 2012/3-4. 142−145.

2011

Barta János: Egyházi szerzők a kora újkori magyarországi szakírók között. In: Imre Mihály , Oláh Szabolcs , Fazakas Gergely Tamás , Száraz Orsolya (szerk.) Eruditio, virtus et constantia: Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére, 1–2 . Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2011. pp. 558-564.

Barta János: Hallgatói demokrácia és tanulmányi fegyelem. Tanulmányi rend a Debreceni Egyetemen a kommunista hatalomátvétel éveiben. In: Gecsényi L , Izsák L (szerk.) Magyar történettudomány az ezredfordulón: Glatz Ferenc 70. születésnapjára. 936 p. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó - MTA Társadalomkutató Központ, 2011. pp. 429-435.

Barta János: „Urak és parasztok” Sátoraljaújhelyen a 18. század végén: (A földbirtoklás és a földhasználat szerepe a város társadalmának megoszlásában). In: Kováts Dániel (szerk.) Széphalom, 21: A Kazinczy Ferenc Társaság Évkönyve. Sátoraljaújhely: Kazinczy Ferenc Társaság, 2011. pp. 327-339.

Barta János: Nationalities in Zemplén County at the End of the Eighteenth Century. In: Richard P Mulchahy: Hungary through the Centuries. Studies in Honor of Steven Béla Várdy and Ágnes Huszár Várdy. New York: Columbia University Press, 2011. pp. 105-120.

Barta János: Emil Niederhauser: (16. November 1923. – 26. März 2010.). In: & (szerk.) Ungarn Jahrbuch. Zeitschrift für interdisziplinäre Hungarologie. Band 30. . Regensburg: Verlag Ungarisches Institut, 2011. pp. 328-330.

2010

Barta János: A Kazinczy család zempléni birtokai a XVIII/XIX. század fordulóján. In: Debreczeni Attila, Gönczy Monika (szerk.) Ragyogni és munkálni: Kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. 486 p. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó, 2010. pp. 311-317.

Barta János: Plágium avagy korlátlan írói szabadság? Zemplén megye két leírása a szerzői jogvédelmet megelőző időből. In: Balogh Elemér, Homoki-Nagy Mária (szerk.) Emlékkönyv Dr. Ruszoly József egyetemi tanár 70. születésnapjára . 1018 p. Szeged: Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, 2010. pp. 119-129. ( Acta Universitatis Szegediensis, ISSN 0324-6523. Acta Juridica et Politica, ISSN 0563-0606; Tom.73. fasc. 1-64. )

Barta János: Szemléleti átalakulás vagy kényszerű szerepváltás? (A kommunista hatalomátvétel tükröződése a Debreceni Egyetem tanácsának tevékenységében). In: Kovács Zoltán , Püski Levente (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 80. születésnapjára . 447 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2010. pp. 9-22.

Barta János: Európa a Thököly-felkelés időszakában. In: Gebei Sándor (szerk.) Az "üstökös kegyeltje": Késmárki Thököly Imre, 1657-1705 : Thököly Imre születésének 350. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi tudományos konferencia anyaga : Hajdúszoboszló, 2007. szeptember 25-26. . Hajdúszoboszló:Önkormányzat, 2010. pp. 89-101.

Barta János: Református uralkodók egy evangélikus országban. In: Gorun Georghe (szerk.) Jean Calvin 500 A Kálvin János születésének 500-ik évfordulójára 2009. június 14-én rendezett nemzetközi tudományos konferencia előadásai . Nagyvárad: Nagyváradi Egyetem, 2010. pp. 111-121.

Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk társadalomszemlélete a XVII-XVIII. században. In: Pál Judit , Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára . Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2010. pp. 11-16.

Barta János: Festetics György és kora: felvilágosodás és reformkor HÉVÍZ 2: pp. 23-29. (2010)

Barta János: Némedi Lajos. In: Nyirkos Tibor (szerk.) Pedagógusok arcképcsarnoka. IX. kötet. . Debrecen: Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület, 2010. pp. 167-170.

Barta János: A tudományos ülésszak értékelése. In: Nyakas Miklós (szerk.) A hajdúváros Böszörmény: tanulmányok a hajdúk Böszörménybe telepítésének 400. évfordulójára : a 2009. szeptember 12-i tudományos konferencia anyaga . 152 p. Hajdúböszörmény: Hajdúböszörmény Város Polgármesteri Hivatal, 2010. pp. 9-12. (Közszolgálati füzetek; 5. )

Barta János: Zita, Zsigmond: 2 szócikk. In: Diós István, Viczian János (szerk.)Magyar Katolikus Lexikon . 749 p. Budapest: Szent István Társulat, 2010. pp. 328-330. (14. kötet. )

Barta János (szerk.): Gerundium (2010). Folyóirat vagy sorozatszerkesztés

2009

Barta János:„Ha Zemplin vármegyét az útas visgálja…” Gazdálkodás és társadalom Zemplén megyében a 18. század végén. Debrecen: Debreceni Egyetem, 2009. 407 p.

Barta János: Tolerance or Indifference? Religious Politics in Brandenburg-Prussia in the Seventeenth and Eighteenth Centuries. In: Kovács Á (szerk.) Calvinism on the Peripheries. Religion and Civil Society in Europe . 287 p. Budapest: L'Harmattan Kiadó, 2009. pp. 145-154.

Barta János: A parasztgazdaságok jószágai Zemplén megyében a XVIII. század utolsó harmadában. In: & (szerk.) A Jász-Nagykun-Szolnok megyei múzeumok évkönyve XVIII. . Szolnok: nn&, 2009. pp. 147-157.

Barta János: Lappangó szántóföldek (A szántóföld nagysága Zemplén megyében a 18. század végén). In: Gebei S , Makai J , Bartók B (szerk.) Történészként a katedrán: tanulmánykötet Nagy József ny. főiskolai tanár 80. születésnapjára. Eger: EKF Líceum Kiadó, 2009. pp. 73-84.

Barta János: A paraszti munka értéke. A jobbágymunka értékelése Zemplén megyében a 18. század végén. In: Bessenyei József , Draskóczy István (szerk.) Pénztörténet, gazdaságtörténet: tanulmányok Buza János 70. születésnapjára. 394 p. Budapest; Miskolc: Mirio Kulturális Bt., 2009. pp. 15-23.

Barta János: Vallás- és egyházpolitika a Habsburg Monarchiában a 18. században. In: Péter Kónya (szerk.) "Nezameniteľné je dedičstvo otcov...": Acta Collegii Evangelici Prešoviensis X. . Presov: nn&, 2009. pp. 179-188.

Barta János: Oláh János: Gyümölcsfa kertészet. – A Balaton -felvidék és szőlészet-borászatának hiteles leírása 1834–1854. Szerk. Lichtneckert András. Veszprém 2009. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-4: pp. 231-233. (2009)

Barta János: Ulászló I., II.; Vencel (Přemysl), Vencel (Luxemburgi): 4 szócikk. In: Diós István, Viczian János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon. 1006 p. Budapest: Szent István Társulat, 2009. p. 518. ( Titel - Veszk; 14. kötet. )

2008

Barta János: Vorbild oder Hindernis? Gedanken über die mittelaterliche und frühneuzeitliche Beurteilung der Landwirtschaftlichen Fachautoren des Altertums. In: Németh György (szerk.) Kalendae: studia sollemnia in memoriam Johannis Sarkady. 348 p. Debrecen: University of Debrecen, 2008. pp. 19-30. (Hungarian polis studies, ISSN 1417-1708; 16. )

Barta János: Religions- und Kirchenpolitik in der Habsburgermonarchie im 18. Jahrhundert. In: Tilcsik György (szerk.) Die Rolle der Kirchen im Modernisierungsprozess der Gesellschaft im 18. und 19. Jahrhundert im pannonischen Raum: The role of the churches in the modernisation of society in the Pannonian region in the 18th and 19th centuries. Szombathely:Vas megyei Önkormányzat, 2008. pp. 11-22. (Internationales Kulturhistorisches Symposion Mogersdorf; 31. )

Barta János: Uradalom az ország szélén (Jobbágyok és földesurak a homonnai uradalomban a 18. század végén). In: Oborni T , Á. Varga L (szerk.) Memoria rerum. Tanulmányok Bán Péter tiszteletére. 650 p. Eger: Heves Megyei Levéltár, 2008. pp. 37-52.

Barta János: Mária Terézia „mostoha” mezőgazdasági társasága. In: Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Benkő Samu születésének 80. évfordulójára . Kolozsvár: Az Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2008. pp. 13-21.

Barta János: A történetíró igazsága. Beszélgetés Orosz Istvánnal. DEBRECENI DISPUTA 7-8: pp. 53-57. (2008)

2007

Barta János , Manfred Jatzlauk , Papp Klára (szerk.) "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Friedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606). Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2007. 304 p.

Barta János: Der Frieden von Wien und die Habsburger. In: Barta János , Manfred Jatzlauk , Papp Klára (szerk.) "Einigkeit und Frieden sollen auf Seiten jeder Partei sein": Die Fr8iedensschlüsse von Wien (23. 06. 1606) und Zsitvatorok (15. 11. 1606) . 304 p. Debrecen: Debreceni Egyetem Történeti Intézete, 2007. pp. 193-206.

Barta János: Településszerkezet, foglalkozás és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Ujváry Zoltán (szerk.) Az Alföld vonzásában: Tanulmányok a 60 esztendős Novák László Ferenc tiszteletére . 654 p. Nagykőrös; Debrecen: Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, 2007. pp. 41-54. ( Acta Musei de János Arany Nominati; 12. )

Barta János: Egyházi földbirtokok és jövedelmeik Zemplén megyében a 18. század végén. In: Erdélyi G , Tusor P (szerk.) Mindennapi választások: Tanulmányok Péter Katalin 70. születésnapjára . 1052 p. Budapest: MTA Történettudományi Intézet, 2007. pp. 1021-1038.

Barta János: Földosztályok és jövedelmek Zemplén megyében a 18. század végén, In: Bánkiné Molnár Erzsébet (szerk.) Föld és társadalom: konferencia a Kiskun Múzeumban . Konferencia helye, ideje: Kiskunfélegyháza , Magyarország , 2007.05.22 -2007.05.23. Kiskunfélegyháza: Kiskun Múzeum Baráti köre, 2007. pp. 73-93.  (Bibliotheca Cumanica; 7. )

Barta János: Mintakép vagy akadály? Észrevételek az ókori mezőgazdasági szakírók középkori és koraújkori megítéléséről. In: Fehér Bence (szerk.) Orpheusz búcsúzik. Tanulmányok Sarkady János emlékére . Budapest: Károli Egyetemi Kiadó, 2007. pp. 31-48.

Barta János: A magyar mezőgazdasági szakirodalom Nagyváthy János korában. In: Lukács G , Kocsondi J (szerk.) Nagyváthy János emlékkönyv. 206 p. Keszthely: Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 2007. pp. 35-53. ( Georgikon kiskönyvtár sorozat 23.)

Barta János: A Debreceni Szemle jubileumára. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 514-519. 

Barta János: A Debreceni Szemle jubileumára. ZEMPLÉNI MÚZSA: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT 4: pp. 90-94. 

Barta János: Balogh Istvánra emlékezve. DEBRECENI DÉRI MÚZEUM ÉVKÖNYVE 2007: pp. 277-278.

Barta János: Tájékoztatás a Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kara Történelmi Intézetében folyó Erdély-történeti kutatásokról. RÁLÁTÁS (ZSÁKA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRATA) 3: pp. 20-23.

Barta János: A 18. század. In: Szvák Gyula (szerk.) A magyar újkor története. 286 p. Budapest: PANNONICA, 2007. pp. 143-201. 2006

Barta János: A bécsi béke és a Habsburgok. In: Papp Klára , Jeney-Tóth Annamária (szerk.) „Frigy és békesség legyen…” A bécsi és a zsitvatoroki béke . Debrecen: nn&, 2006. pp. 213-224.

Barta János: Az agrárirodalom kezdetei Magyarországon európai összehasonlításban. In: Orosz I , Mazsu J , Pallai L , Pósán L (szerk.) Magyarság és Európa: tegnap és ma : tanulmányok az Ady Endre Akadémia 15. évfordulójára . 388 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press - Ady Endre Akadémiai Alapítvány, 2006. pp. 229-248.

Barta János: A városi társadalom. In: Orosz István, ifj Barta János, Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század). 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 90-96.

Barta János: A hatalom intézményesülése. In: Orosz István, ifj Barta János, Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század). 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 123-130.

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus elmélete. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 138-144.

Barta János: Németalföld a Habsburg hatalom korában. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század). 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 171-176.

Barta János: A Habsburgok birodalma Közép-Európában. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 206-214.

Barta János: Lengyelország; Poroszország a 16-18. században. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 255-261.

Barta János: Felvilágosult reformok a Habsburg Monarchiában. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 262-270.

Barta János: A 18. század hatalmi konfliktusai. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 329-337.

Barta János: A művészetek formaváltozása. In: Orosz István , ifj Barta János , Angi János (szerk.) Európa az újkorban (16–18. század) . 431 p. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2006. pp. 369-376.

Barta János: Városok és polgárság az abszolutizmus korabeli Európában. In: Ionuţ Costea , Carmen Florea , Pál Judit , Rűsz-Fogarasi Enikő (szerk.) Oraşe şi orăşeni: Városok és városlakók . Cluj-Napoca: Argonaut, 2006. pp. 77-88.

Barta János: Előszó. In: Kocsis Lajos: A csíki magánjavak története Erdély történeti Könyvek 6. . Debrecen: nn&, 2006. pp. 5-9.

Barta János: Előszó. In: Gheorghe Gorun (szerk.) Konfliktusok és korrupció. Az 1749–1751. évi dél-bihari parasztmozgalmak iratai. . Debrecen: nn&, 2006. p. 5.

Barta János: Előszó. In: Gorun-Kovács Blanka (szerk.) Az 1784. évi erdélyi parasztlázadás magyarországi iratai . Debrecen: nn&, 2006. pp. 5-7.

Barta János: Előszó. In: Papp Klára: „Minden örömöm elegyes volt bánattal” Csáky Kata levelezése . 407 p. Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2006. pp. 11-13.

Barta János: Előszó. In: Papp Klára:  „Esze, kardja, s házassága után boldogul az ember” Tanulmányok a Csáky család 17–19. századi történetéből . 223 p. Debrecen: Debreceni Egyetem, Történelmi Intézet, 2006. pp. 7-10.

Barta János: Pozsonyi vésztörvényszék, Rudolf., I., II., Ruprecht: 4 szócikk. In: Diós István (főszerk.) , Viczian János (szerk.) (szerk.) Magyar katolikus lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 2006. p. 220. (11. kötet. )

Barta János (szerk.): Debreceni Szemle: Főszerkesztő 2006-tól

2005

Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára. Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. 450 p. 

Barta János , Papp Klára (szerk.) Bihar vármegye az úrbérrendezés idején. Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2005.

Barta János: Mád mezőváros birtokosai és lakosai 18. század végi összeírásokban. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv Orosz István 70. születésnapjára . 450 p. Debrecen: Multiplex Media-DUP; Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, 2005. pp. 81-89.

Barta János: Parasztvédő rendelkezések a Habsburg Monarchiában a 17/18. században. In: Barta János , Papp Klára (szerk.) Bihar vármegye az úrbérrendezés idején . Debrecen: Erdély-történeti Alapítvány ; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, 2005. pp. 11-38.

Barta János: Ein Versuch zur Besteuerung des Adels in Ungarn unter Ferdinand I. In: Jozef Bad'urik , Kamil Sládek (szerk.) Politickỳ Zrod Novovekej Strednej Európy. 500. vỳročie narodenia Ferdinanda I. – zakladatel'a habsburskej monarchie . Bratislava: nn&, 2005. pp. 46-55.

Barta János: A Zemplén megyei Rákóczi birtokok sorsa a 18. században. In: Kónya Peter (szerk.)Povstanie Frantiska II. Rákócziho 1703-1711: V novsom priblizeni . 363 p. Presov: University of Presov, 2005. pp. 304-312. ( Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Prešoviensis )

Barta János: Ottó I., II., III. és IV. In: Diós I , Viczián J (szerk.) Magyar katolikus lexikon . 1019 p. Budapest: Szent István Társulat, 2005. pp. 279-280. 10. kötet.

Barta János: Előszó. In: Egyed Ákos:  Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije . Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2005. pp. 7-11.

Barta János: Előszó. In: Egyed Ákos: Gróf Mikó Imre – Erdély Széchenyije . Csíkszereda: Pallas-Akadémia Könyvkiadó, 2005. pp. 7-11.

2004

Barta J , Pallai L (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2004. 428 p.

Barta János , Papp Klára (szerk.) „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. 203 p.

Barta János: Az angliai "új mezőgazdaság" eredményeinek kisugárzása a kontinensre. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1-4: pp. 9-24. (2004)

Barta János (szerk.): Egyetemes történelem. Budapest: Pannonica Kiadó, 2004. (21. századi enciklopédia )

Barta János: Az angliai "új mezőgazdaság" eredményeinek kisugárzása a kontinensre. In: Barta János , Pallai László (szerk.) Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára . Debrecen: Debreceni Egyetem, 2004. pp. 169-184.

Barta János: A Rákóczi szabadságharc társadalmi háttere. In: Katona Csaba (szerk.) Előadások a Rákóczi-szabadságharc történetéből . Budapest: Magyar Történelmi Társulat, 2004. pp. 17-30.

Barta János: Európa a 16-17. század fordulóján. In: Barta János , Papp Klára (szerk.) „Nincsen nekönk több hazánk ennél...” Tanulmányok a Bocskai-felkelés történetéhez,. 203 p. Budapest: Lucidus Kiadó, 2004. pp. 17-30.

Barta János: Előszó – Írhatunk-e világtörténelmet? In: Barta János (szerk.) Egyetemes történelem . Budapest: Pannonica Kiadó, 2004. pp. 7-12. ( 21. századi enciklopédia )

Barta János: A kora újkor – A modern Európa megalapozása (1492-1789). In: Barta János (szerk.) Egyetemes történelem . Budapest: Pannonica Kiadó, 2004. pp. 116-173. ( 21. századi enciklopédia )

Barta János: Az agrárirodalom kezdetei Magyarországon. In: Pál Judit , Sipos Gábor (szerk.) Emlékkönyv Csetri Elek születésének nyolcvanadik évfordulójára . 564 p. Kolozsvár: Erdélyi Múzeum-Egyesület, 2004. pp. 9-17.

Barta János: Az Erdélyi Múzeum Egyesület bemutatkozása. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 187-189. (2004)

Barta János: A művelődéstörténet problémái. Szerk. Monok István. MTA Művelődéstörténeti Bizottsága kiadása. Bp. 2003. DEBRECENI SZEMLE 4: pp. 657-659. (2004)

Barta János: Miksa, I. és II., Német-római birodalom. In: Diós István , Viczian János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 2004. p. 159. ( 9. kötet. )

2003

Barta János , Papp Klára: A Rákóczi szabadságharc és a hazai nemzetiségek. KISEBBSÉGKUTATÁS 2: pp. 282-295. (2003)

Barta János: II. Frigyes porosz király képe Magyarországon a 18. században. In: Krausz Tamás , Szvák Gyula (szerk.) Életünk Kelet-Európa: Tanulmányok Niederhauser Emil 80. születésnapjára . 328 p. Budapest: Pannonica K., 2003. pp. 30-35.

Barta János: I. József. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói . 287 p. Budapest: PANNONICA, 2003. pp. 219-221.

Barta János: III. Károly. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói . 287 p. Budapest: PANNONICA, 2003. pp. 222-226. 

Barta János: Mária Terézia. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói . 287 p. Budapest: PANNONICA, 2003. pp. 227-234. 

Barta János: II. József. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói . 287 p. Budapest: PANNONICA, 2003. pp. 235-242. 

Barta János: II. Lipót. In: Szvák Gyula (szerk.) Magyarország uralkodói . 287 p. Budapest: PANNONICA, 2003. pp. 243-245. 

Barta János: A három részre szakadt ország. In: Boronkai Szabolcs (szerk.) Magyar történelem. 21. századi enciklopédia . Budapest: Pannonica Kiadó, 2003. pp. 90-119.

Barta János: A romlás és kiútkeresés évszázada. In: Boronkai Szabolcs (szerk.) Magyar történelem. 21. századi enciklopédia . Budapest: Pannonica Kiadó, 2003. pp. 120-144.

Barta János: A megújulás évszázada. In: Boronkai Szabolcs (szerk.) Magyar történelem. 21. századi enciklopédia . Budapest: Pannonica Kiadó, 2003. pp. 145-169.

Barta János: Nyugat–Európa és a Rákóczi szabadságharc. HISTÓRIA 3: pp. 7-12. (2003)

Barta János: Eltüntethető-e a középkor? RUBICON 5: pp. 9-17. (2003)

Barta János: Lothar III., Mátyás II. (német uralkodók). In: Diós István , Viczian János (szerk.)Magyar Katolikus Lexikon . 1004 p. Budapest: Szent István Társulat, 2003. p. 113. 
( 8. kötet. ) 

Barta János: Historia manet – Volum Omagial – Demény Lajos Emlékkönyv. Szerk. Violeta Barbu, Tüdős S. Kinga. Editura Kriterion. Bucuresti-Cluj, 2001.. DEBRECENI SZEMLE 3: pp. 476-479. (2003)

Barta János: Pruzsinszky Sándor: Természetjog és politika a XVIII. századi Magyarországon. Batthyány Alajostól Martinovicsig.. SZÁZADOK 4: pp. 987-989. (2003)

Barta János: Magyarország és Európa a 18. század elején. In: Örsi Zsolt (szerk.) Karcagi Kalendárium 2004 . Karcag: nn&, 2003. pp. 70-79.

2002

Barta János , Gergely Jenő , Kristó Gyula: Magyarország története előidőktől 2000-ig. Budapest: Pannonica Kiadó, 2002. 687 p. 

Barta János: A három részre szakadt ország. In: Barta János , Gergely Jenő , Kristó Gyula . Magyarország története előidőktől 2000-ig . 687 p. Budapest: Pannonica Kiadó, 2002. pp. 205-250. 

Barta János: A szabadságharc árnyékában. (Nagyvárad politikai története 1849-1852 között) TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA X.: pp. 217-234. (2002)

Barta János: Az állami jobbágyvédelem időszaka. In: Bende L , Lőrinczy G (szerk.) Jobbágyok, zsellérek, parasztok: Tudományos ülésszak Ópusztaszeren . Ópusztaszer: Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark - Móra Ferenc Múzeum, 2002. pp. 19-38.

Barta János: Ungarn und die Habsburger im 18. Jahrhundert. In: Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe . 582 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. pp. 222-237. 

Barta János: Zemplén megye parasztsága önmaga helyzetéről a XVIII. század második felében. In: Kujbusné Mecsei É (szerk.) Thesaurus Solemnis: Barátok, munkatársak, tanítványok köszöntik a 90 éves Balogh Istvánt . Debrecen; Nyíregyháza: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár ; Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár, 2002. pp. 135-150.

Barta János: Rugonfalvi Kiss István emléktáblájának avatására. DEBRECENI SZEMLE 3: pp. 442-446. (2002)

Barta János: Konrád I., II., III., IV:, Lajos II. (Német), III., IV. (Gyermek), IV. (Bajor) (német uralkodók): 8 szócikk. In: Diós István , Viczian János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon . 926 p. Budapest: Szent István Társulat, 2002. p. 164. ( 7. kötet. ) 

Barta János: A romlás és kiútkeresés évszázada. In: Barta János , Gergely Jenő , Kristó Gyula . Magyarország története előidőktől 2000-ig . 687 p. Budapest: Pannonica Kiadó, 2002. pp. 261-316. 

Barta János: A megújulás évszázada. In: Barta János , Gergely Jenő , Kristó Gyula. Magyarország története előidőktől 2000-ig . 687 p. Budapest: Pannonica Kiadó, 2002. pp. 317-365. 

Barta János (főszerk) , Papp Klára (főszerk) , Bárány Attila , Györkös Attila (szerk.) The First Millennium of Hungary in Europe. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2002. 582 p. 

2001

Angi J , Barta J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L: Európa az érett és a kései középkorban (11-15. század). Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2001. 413 p. 

Barta János: A Hausvater irodalom kora az európai mezőgazdasági könyvészetben (A hagyományos gazdálkodás irodalmának kiteljesedése a XVII. században). In: J Újváry Zsuzsanna (szerk.) Ezredforduló – Századforduló – Hetvenedik évforduló: Ünnepi tanulmányok Zimányi Vera tiszteletére . 658 p. Piliscsaba: Pázmány Péter Katolikus Egyetem BTK, 2001. pp. 339-366. 

Barta János: A nemesi vármegye 1526-1790 között. In: Radics Kálmán (szerk.) Vármegyék és szabad kerületek I–II. k . Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, 2001. pp. 51-52.

Barta János: Habsburg Rule in Hungary in the Eighteenth Century. HUNGARIAN STUDIES REVIEW XXVII: pp. 133-161. (2001)

Barta János: Úrbérrendezés Zemplén megyében. In: Buza J (szerk.) Gazdaságtörténet-könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára . 516 p.  Budapest: MTA-BKAE Gazd.- és Társadalomtörténeti Kutcsop, 2001. pp. 9-23. ( Gazdaság- és Társadalomtörténeti Füzetek I. ) 

Barta János: Szőlőművelésből és italmérésből származó jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. In: Zostavili Jozef Baďurik , Péter Kónya , Radovan Pekník (szerk.) Nápoje v minulosti a prítomnosti Slovenska . Presov: nn&, 2001. pp. 109-118.

Barta János: Tudomány Debrecenben a felvilágosodás korában. DEBRECENI SZEMLE 3: pp. 396-403. (2001)

Barta János: A történelmi személy kérdése: Németh László II. József élménye. In: Monostori Imre , Olasz Sándor (szerk.) Németh László emlékkönyv . 559 p. 
Szeged: Tiszatáj Alapítvány - Németh László Társaság, 2001. pp. 318-326. ( Tiszatáj könyvek ) 

Barta János: Károly III. (Vastag), III. (Habsburg), IV. (Luxemburgi), V. Habsburg), VII. (Wittelsbach) (német és magyar uralkodók): 5 szócikk. In: Diós István , Viczian János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 2001. p. 226. ( 6. kötet. ) 

Barta János: Für Lajos: A berceli zenebona, 1984. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 213-215. (2001)

Barta János: Magyarország a 18. század első felében. In: Plihál Katalin , Török Enikő , Reisz T Csaba (szerk.) A magyar térképészet nagyjai: Lipszky János (1766-1826), Mikoviny Sámuel (1700-1750) : tudományos emlékülések előadásai és kiállítási katalógus . 305 p. Budapest: Osiris, Országos Széchényi Könyvtár, 2001. pp. 137-145. 

2000

Barta János: A tizennyolcadik század története: Budapest: PANNONICA, 2000.

Barta János: Politika és hadügy a Habsburg-uralom idején (1699-1790) – Társadalomtörténet – Kitekintés. In: Szentpéteri József (szerk.) Magyar Kódex 3.: Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790 . Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. pp. 57-71.

Barta János: Dynastische Ostpolitik der ersten Habsburger und der Luxemburger. In: Tilmann Schmidt , Gunst Péter (szerk.) Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich . 218 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 45-54. ( Történelmi figyelő könyvek; 8. ) 

Barta János: Nemzetiségek Zemplén megyében a 18. század végén. In: Angi János , Barta János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára . 563 p. 
Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 2000. pp. 105-123. 

Barta János: Társadalomtörténet. In: Szentpéteri József (szerk.) Magyar Kódex 3.: Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790 . Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. pp. 95-108.

Barta János: Kitekintés. In: Szentpéteri József (szerk.) Magyar Kódex 3.: Szultán és császár birodalmában. Magyarország művelődéstörténete 1526–1790 . Budapest: Kossuth Egyetemi Kiadó, 2000. p. 416.

Barta János: On the way towards the abolition of serfdom in Hungary. In: Muresanu C , Bocsan N , Bolovan I (szerk.) Revolutia de la 1848-1849 in Europa centrala:perspectivă istorică şi istoriografică . 467 p. Cluj-Napoca: Presa Universitara Clujeana, 2000. pp. 311-320.

Barta János: Adelsgüter und Adelseinkommen im ungarischen Komitat Zemplén, Ende des 18. Jahrhunderts. In: Ernst Münch , Ralph Schattkowsky (szerk.) Studien zur ostelbischen Gesellschaftsgeschichte: Festschrift für Gerhard Heitz zum 75. Geburtstag . Rostock: nn&, 2000. pp. 185-202.

Barta János: A keresztény magyar királyság meglapítása. In: A szatmárnémeti Kölcsey Ferenc Kollégium Évkönyve az 1998-99-es tanévről . Szatmárnémeti: nn&, 2000. pp. 6-15.

Barta János , Tamás Attila: A Környező Országok Magyar Tudományos Műhelyeinek 4. Fóruma. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 53-59. (2000)

Barta János: A Stuartok. RUBICON 4: pp. 14-17. (2000)

Barta János: Millenniumi konferencia Torontóban. HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 4: pp. 135-136. (2000)

Barta János: Indoeurópaiak, inkvizíció (részben), Itália (részben), jakobinusok Magyarországon, jozefinizmus, József I., II., Jusztinianosz: Nyolc szócikk. In: Diós István (főszerk) , Viczian János (szerk.) Magyar katolikus lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 2000. p. 302.  ( 5. kötet. ) 

Barta János , Angi János (szerk.) Emlékkönyv L. Nagy Zsuzsa 70. születésnapjára. Debrecen: Multiplex Media - DUP, 2000

Barta János: Lucian Boia: Történelem és mítosz a román köztudatban. Kriterion Könyvkiadó, Bukarest-Kolozsvár, 1999. DEBRECENI SZEMLE 1: pp. 147-150. (2000)

Barta János: Wildner Dénes: Ortslexikon der ehemalige Gebiete des historischen Ungarns. A történelmi Magyarország egykori területeinek helynévtára. Verlag Ungarisches Institut, München 1998. Bd. I-II. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 316-317. (2000)

1999

Barta János: Az elfelejtett békekötés. A karlócai béke háromszázadik évfordulójára. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 10: pp. 42-47. (1999)

Barta János: Zemplén megye parasztsága és a Mária Terézia-féle úrbérrendezés. In: Kovács Ágnes (szerk.) Emlékkönyv Rácz István 70. születésnapjára . Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1999. pp. 47-56. 

Barta János: Néhány észrevétel Arthur Young, az angliai "új mezőgazdaság" vezető szakírójá-nak sikeréről. In: Gebei Sándor (szerk.) Pro Lyceo Agriensis: Nagy József 70. születésnapjára . 346 p. Eger: Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 1999. pp. 11-28. ( ACTA Akademiae Pedagogicae Agriensis Nova Series. Sectio Historiae ) XXV.

Barta János: A mezőgazdasági irodalom felvirágzása az érett feudalizmus korában. In: Klaniczay G , Nagy Balázs (szerk.) A középkor szeretete: Történeti tanulmányok Sz. Jónás Ilona születésnapjára . 545 p. Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1999. pp. 143-151. 

Barta János , Barta Gábor: Royal Finance in Medieval Hungary: the Revenues of King Béla III.. In: Mark Ormrod , Margaret Bonney , Richard Bonney (szerk.) Crises, Revolutions and Self-Sustained Growth. Essays in European Fiscal History . Stanford (California): nn&, 1999. pp. 22-37.

Barta János: Staatsbildung in Ungarn vom 16. bis 18. Jahrhundert: Ideale und Realität. In: Antoni Mączak , Wolfgang E. J. Weber (szerk.) Der frühmoderne Staat in Ostzentraleuropa I. . Augsburg: nn&, 1999. pp. 7-26.

Barta János: Urban Functions and Types in the Habsburg Empire in the 18th century. In: Shingo Minamizuka (szerk.) Cities in the 18th Century. Comparison between European and Japanese Cities . Osaka: Chiba University, 1999. pp. 59-61.

Barta János: Poroszország felemelkedése. RUBICON 1-2: pp. 26-29. (1999)

Barta János: A Debreceni Akadémiai Bizottság elnökségének kihelyezett ülése Mezőtúron. DEBRECENI SZEMLE 2: pp. 330-314. (1999)

Barta János: Előszó. In: Angi J , Bárány A , Orosz I , Papp I , Pósán L, Orosz István (szerk.) Európa a korai középkorban : 3-11. század . 320 p. 
Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1999. pp. 7-10. 

171. Barta János: Mária Terézia. In: Rácz Árpád (szerk.) Nagy képes milleniumi arcképcsarnok: 100 portré a magyar történelemből . Budapest; Debrecen: Rubicon - Aquila, 1999. pp. 146-152.

173. Barta János: A hagyományos állam és társadalomszemlélet késői képviselője. Megjegyzések Mária Terézia politikai nézeteihez. In: Kukovecz György (szerk.) A modern politikai gondolkodás kezdetei: Eszmék és folyamatok . Konferencia helye, ideje: Szeged , Magyarország , 1996.04.18 Szeged: JATEPress, 1999. pp. 159-164. 

174. Barta János: Észrevételek a nyírbátori tanulmányokhoz: Tanulmányok Nyírbátor monográfiájához. Nyírbátor, 1998. SZABOLCS-SZATMÁR-BEREGI SZEMLE 2: pp. 227-233. (1999)

1998

Barta János: Zemplén megye parasztsága a XVIII. század végén. In: Rácz I , Kovács Á (szerk.) Szabó István Emlékkönyv . 492 p. Debrecen: Kossuth Egyetemi Kiadó, 1998. pp. 232-248.

Barta János: Úton a jobbágyfelszabadítás felé. In: Varga J , Fehér Gy (szerk.) Jobbágyfelszabadítás 1848 . Budapest: Magyar Mezőgazdasági Múzeum, 1998. pp. 9-23.

Barta János: Aspremont János Gobert gróf Zemplén-megyei birtokai és jövedelmei a XVIII. század végén. In: Tusor Péter , Rihmer Zoltán , Thoroczkay Gábor (szerk.)

R. Várkonyi Ágnes Emlékkönyv: születésének 70. évfordulója ünnepére . 644 p.  Budapest: ELTE Bölcsészettudományi Kar, 1998. pp. 478-493. 

Barta János: Habsburg-ház, harmincéves háború, Henrik (német uralkodók) I-II. és IV-VII., Raspe Henrik, Hohenstaufok: Tizenegy szócikk. In: Diós István , Viczian János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon . 932 p. Budapest: Szent István Társulat, 1998. p. 450. ( 4. ) 

Barta János: Entz Géza: Erdély építészete a 11-13. században - Entz Géza: Erdély építészete a 14-16. században. Az Erdélyi Múzeum Egyesület kiadása, Kolozsvár 1994. és 1996. DEBRECENI SZEMLE 1998: pp. 699-703. (1998)

Ormos M, Simándi Irén , Barta János (szerk.) Magyarország a két világháború korában 1914-1945. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1998. 324 p. ( Történelmi kézikönyvtár ) 

1997

Angi János , Pallai László , Pósán László: Barta János (szerk.) A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században. Debrecen: KLTE Történelmi Intézete, 1997. 132 p. 

Barta János: A kétfejű sas hatalmában: Magyarország története 1711–1815. Budapest: Magyar Könyvklub - Helikon Kiadó, 1997. 96 p. ( Új Képes Történelem; 5. ) 

Barta János , Gunst P (szerk.) Debrecen története 3. (1849-1919). Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. 

Barta János , Veress G (szerk.) Debrecen története: Tanulmányok Debrecen 1944/45 utáni történetéből. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. 

Barta János: Debrecen az abszolutizmus korában (1849-1867). In: Barta János , Gunst P (szerk.) Debrecen története 3. (1849-1919) . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1997. pp. 9-39. 

Barta János: A Habsburg jobbágypolitika és a magyarországi nemzetiségek. In: Angi János , Pallai László , Pósán László (szerk.) Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században . Debrecen: KLTE Történeti Intézet, 1997. pp. 99-110. ( Történelmi figyelő könyvek; 6. ) 

Barta János: Nemesi birtokok és jövedelmek Zemplén megyében a XVIII. század végén. In: Ádor I , Pálmány B , Takács P (szerk.) Mágnások, birtokosok, címerlevelesek. 290 p. Debrecen: Kossuth Lajos Tudományegyetem, 1997. pp. 181-201. ( Rendi társadalom - polgári tá.rsadalom; 9.. )

Barta János: A DAB vezetőségének kihelyezett ülése Kisvárdán. DEBRECENI SZEMLE 3-4: pp. 548-549. (1997)

Barta János: Ferdinánd I., II. és III., Ferenc I. és II., Frigyes I., II. és III., Sváb Fülöp: Kilenc német uralkodóról szóló szócikk. In: Diós István , Viczián János (szerk.) Magyar Katolikus Lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 1997. p. 607. ( 3. kötet. ) 

Barta János: Előszó. In: Angi János , Bárány Attila Pál , Orosz István , Papp Imre , Pósán László. Európa a korai középkorban: 3-11. század . 425 p. Debrecen: Multiplex Media - Debrecen University Press, 1997. pp. 7-10. 

1996

Barta János: "Napkirályok" tündöklése. Európa a 16-18. században. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1996.

Barta János: Magyarország mezőgazdaságának regenerálódása 1711-1790. In: Romány P , Orosz I , Für L (szerk.) Magyarország agrártörténete I-II. . 806 p. 
Budapest: Mezőgazda Kiadó, 1996. pp. 33-79.

Barta János: Foreword. In: Alexandru Saşianu , Gheorghe Gorun (szerk.) 900 years from Saint Ladislas Death. Papers of the International Historical Conference, June 16-18 1995 . Oradea: nn&, 1996. pp. 9-10.

Barta János. Od ochrony chłopów do ich uwłaszczenia w państwach monarchii habsburskiej na regionalnym tle porównawczym (1750-1848). In: Mieczysława Wojchiechowskiego , Ralpha Schattkowsky'ego (szerk.) Regiony prograniczne Europy Środkowo-Wschodniej w XVI-XX wieku. Spoleczeństwo – gospodarska – polityka . Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996. pp. 139-151.

Barta János: Vom Bauernschutz zur Bauernbefreiung in den Habsburgischen Ländern im regionalen Vergleich (1750-1848). In: Mieczysław Wojciechowski , Ralph Schattkowsky (szerk.)

Historische Grenzlandschaften Ostmittel¬europas im 16-20. Jh. Gesellschaft – Wirtschaft – Politik . Torun: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1996. pp. 145-158.

Barta János: La politica agraria dell´ assolutismo illuminato nella Monarchia degli Absburgo. In: Francesco Guida (szerk.) Dalla liberazione di Buda all’Ungheria del Trianon: Ungheria e Italia tra etá moderna e contemporanea: Atti del Convegno storico italo-ungherese. Pécs, 23–24. aprile 1993 . Roma: Lithos, 1996. pp. 39-50.

Barta János , W. M. Ormrod: La structure féodale et les débuts des finances publiques. In: Richard Bonney (szerk.) Systemes économiques et finances publiques . Paris: Presses Universitaires de France, 1996. pp. 37-66.

Barta János: Rácz István: A török világ hagyatéka Magyarországon. Debrecen, Kossuth Egyetemi Kiadó. 1995. DEBRECENI SZEMLE 1996: pp. 125-128. (1996)

Barta János , Simándi Irén (szerk.): Történelmi Kézikönyvtár: 1996-tól

1996

Barta János: Kincstári birtoklás és mezővárosi politika. In: Bencsik János , Orosz István (szerk.) Tokaj. Várostörténeti tanulmányok I. kötet . Tokaj: nn&, 1995. pp. 139-158.

Barta János: Illuziók és realitás a magyar jakobinusok mozgalmában. SZÁZADOK 4: pp. 883-898. (1995)

Barta János: 1556, Amikor lenyugodhatott a nap. In: Poór János (szerk.) Ötven nagyon fontos évszám: Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből . 363 p. 
Budapest: Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995. pp. 170-178. 

Barta János: 1700, A legalkalmatlanabb király halála. In: Poór János (szerk.) Ötven nagyon fontos évszám: Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből . 363 p. 
Budapest: Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995. pp. 214-221. 

Barta János: 1740, Örökösödés leányágon. In: Poór János (szerk.) Ötven nagyon fontos évszám: Fejezetek az egyetemes és a magyar történelemből . 363 p. 
Budapest: Lord Könyvkiadó, Budapest, 1995. pp. 222-228. 

Barta János: Pethe Ferenc a debreceni kollégium diákja. (Greguss Mihály idősebb kortársa.). In: Káša, Peter , Kónya, Peter (szerk.) Eliáš Ladiver a Michal Greguš: osobnosti a ich dielo v obraze doby : Zborník príspevkov z rovnomennej medzinárodnej konferencie, konanej 26. 11 1993 na FF UPJŠ v Prešove . Presov: Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Safárika (UPJS), 1995. pp. 147-156.

Barta János , W. M. Ormrod: The Feudal Structure and the Beginnings of State Finance. In: Richard Bonney (szerk.) Economic Systems and State Finance . Oxford: Clarendon Press, 1995. pp. 53-79.

Barta János: Kilencszáz éve halt meg Szent László király. Magyar és román történészek konferencián emlékeztek meg az évfordulóról. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ 1995: p. &. (1995)

Barta János , Orosz István , Papp Imre: Telepítési mozgalmak és a mezőgazdaság átalakulása a 18. században. VILÁGTÖRTÉNET 1995: pp. 40-42. (1995)

Barta János: Orosz István a tanár. Köszöntő. In: Angi János , Mazsu János , Pallai László , Papp Imre , Pósán László (szerk.) Orosz István: Hagyományok és megújulás. Válogatott tanulmányok a magyar mezővárosok történetéből . 295 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1995. p. &. 

Barta János (szerk.) Századok 1995-1999.

1995

Barta János (szerk.) Csokonai História Könyvek: 1995-től

1994

Barta János: A meg nem értett királynő. Mária Terézia, az uralkodó. Budapest: Szenci Molnár Társaság, 1994.

Barta János: Széchenyi és az angol példa. VALÓSÁG: TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KÖZLÖNY 4: pp. 89-94. (1994)

Barta János: A magyarországi mezőgazdasági irodalom forrásértéke a 17-18. században. In: Misóczki Lajos (szerk.) Egri Történelmi Évkönyv . 287 p. Eger: Historia Nostrae Alapítvány; Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola, 1994. pp. 134-147.

Barta János: A békesség ára. A köznemesség hanyatlása a 18. században. RUBICON 4-5: pp. 37-43. (1994)

Barta JánosAz arisztokrácia válaszútja. RUBICON 10: pp. 33-37. (1994)

Barta János: Vélemény a művelődéstörténeti vonatkozású tanulmányokról. In: Papp Klára , Bényei Miklós (szerk.) Hajdú-bihari településmonográfiák kritikai elemzése . 150 p. 
Konferencia helye, ideje: Debrecen , Magyarország , 2003.05.14 -2003.05.15. Debrecen: Hajdú-Bihar Megyei és Debreceni Honismereti Egyesület, 1994. pp. 77-87. 

1993

Barta János , Barta Gábor: III. Béla király jövedelmei (Megjegyzések középkori uralkodóink bevételeiről) SZÁZADOK 3-4: pp. 413-449. (1993)

Barta János: Kellett-e a felvilágosodás ismerete a felvilágosult abszolutizmushoz? In: Szomszédaink között Kelet-Európában. In: Glatz Ferenc (szerk.) Emlékkönyv Niederhauser Emil 70. születésnapjára . Budapest: Magyar Országos Levéltár – MTA Történettudományi Intézete, 1993. pp. 123-128.

Barta János: Vyvoj agrárného myslenia v Uhorsku v 17. a 18. storoci. HISTORICKY CASOPIS 41: pp. 715-720. (1993)

Barta János: Recepţionarea modului de viaţă occidental in cercurile marii aristocraţii ungare din veacul XVIII. In: Anuarul Institutului de Istorie Cluj-Napoca. XXXII. . Cluj-Napoca: Institut de Istorie, 1993. pp. 49-54.

Barta János: A modern Európa hajnala: 1500-1789. In: Gunst Péter (szerk.) Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1993. pp. 145-200.

Barta János: A mezőgazdasági ismeretek terjesztése a XVIII-XIX. század fordulóján. In: Varga János (szerk.) 175 éves a magyaróvári agrárfelsőoktatás 1818-1993: Az Agrártörténeti Tudományos Ülés előadásai . Mosonmagyaróvár: Pannon Agrártudományi Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar, 1993. pp. 53-58.

Barta János: Adolf (Nassaui), Albert I. és II., Arnulf (Bajor), Arnulf (Karintiai): Öt német uralkodóról szóló szócikk. In: Diós István (főszerk.) , Viczián János (szerk.) (szerk.) Magyar katolikus lexikon . Budapest: Szent István Társulat, 1993. p. 53. ( 1. kötet. )

1992

Barta János. A modern Európa hajnala: 1500-1789. In: Gunst P (szerk.). Európa története . Debrecen: Csokonai Kiadó, 1992. p. 145-176, 189-192. és 197-200. 

1991

Barta János: Problémy osvicenského absolutismu v Uhrách. In: Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 3.: 1989. Studia Historica XXXVI . Prague: Universita Karlova, 1991. pp. 133-139.

Barta János: Magyarország és a pápaság kapcsolatának multjáról. HAJDÚ-BIHARI NAPLÓ &: p. 4. (1991)

Barta János: Hozzászólás. Heckenast Gusztáv: A Habsburgok gazdaságpolitikája a 17-18. században. In: Heckenast Gusztáv (szerk.) Előadások a Történettudományi Intézetben XVII. kötet . Budapest: nn&, 1991. pp. 15-20.

1990

Barta János: Meinungen von Zeitgenossen über die Bauern der ungarischen Tiefebene im 18. Jahrhundert. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK XX.: pp. 34-39. (1990)

Barta János: Unterschiede der Agrargesetzgebung des aufgeklärten Absolutismus in den Habsburger Erbländern und in Ungarn. ZEITSCHRIFT FÜR AGRARGESCHICHTE UND AGRARSOZIOLOGIE 24: pp. 4-10. (1990)

Barta János: A Habsburgok gazdaságpolitikája. VILÁGTÖRTÉNET tavasz-nyár: pp. 55-58. (1990)

Barta János: Bethlen Miklós levelei. Sajtó alá rend. Jankovics József. Akadémiai K. Bp. 1987. ERDÉLYI TÜKÖR: ÖNÁLLÓ KULTURÁLIS ÉS TUDOMÁNYOS MAGAZIN 1: pp. 33-34. (1990)

Barta János: A hármak kiállítása. ÉPÍTŐMUNKÁS (SZÉKESFEHÉRVÁR) 1990:(november 7.) p. &. (1990)

1989

Barta János: Felvilágosult reformtörekvések a 18. században. KÖRÖSÖK VIDÉKE 1: pp. 39-45. (1989)

1988

Barta János: Mária Terézia. Budapest: Gondolat Kiadó, 1988.

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus fogadtatása Erdélyben. In: Rácz István (szerk.) Tanulmányok Erdély történetéről.Szakmai konferencia Debrecenben, 1987. október 9-10. . 312 p. Debrecen: Csokonai Kiadó, 1988. pp. 118-126. 

Barta János: Áldozatok vagy károsultak? In: Benda Kálmán , R. Várkonyi Ágnes (szerk.) Alsó–Ausztria társadalma és az 1683-i hadjárat (Bécs 1683. évi török ostroma és Magyarország) . Budapest: Akadémiai Kiadó, 1988. pp. 33-51.

Barta János: Tapani Pyhan kuolemasta 950 vuotta. SUOMI UNKARI 2: p. 16. (1988)

Barta János: Das 18. Jahrhundert in der ungarischen Agrargeschichtsschreibung. In:  Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und des Kapitalismus, Teil XVIII. . Rostock: nn&, 1988. pp. 29-35.

Barta János: Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. Herg. Von Anna M. Drabek, Richard G. Plaschka und Adam Wandruszka, Wien, 1982. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 34: pp. 307-311. (1988)

1987

Barta János: Machiavelli felvilágosult tanítványa (II. Frigyes). In: Szvák Gyula (szerk.) Koronás portrék . 361 p. Budapest: Kozmosz, 1987. pp. 177-197. 

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus és a jobbágyság a Habsburg monarchiában TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK: A KOSSUTH LAJOS TUDOMÁNYEGYETEM TÖRTÉNELMI INTÉZETÉNEK KIADVÁNYA XVI.: pp. 11-18. (1987)

Barta János: Über die Agrargesellschaften der Habsburgermonarchie und Maria Theresia. In Probleme der Agrargeschichte des Feudalismus und des Kapitalismus Teil XVII. . Rostock: nn&, 1987. pp. 43-48.

Barta János: Beiträge zur Geschichte von Kronstadt in Siebenbürgen. Szerk. Paul Philippi. Köln-Wien 1984. SZÁZADOK 1987: pp. 480-483. (1987)

Barta János: Erdély története II. kötet. TISZATÁJ: IRODALMI, MŰVÉSZETI ÉS TÁRSADALMI FOLYÓIRAT 9: pp. 107-111. (1987)

1986

Barta János , Marosi Endre: Budavár felszabadításának 300. évfordulója. Budapest: nn&, 1986.

Barta János: Miért halt meg Zrinyi Péter? A Wesselényi összeesküvés története. Budapest: Móra Kiadó, 1986.

Barta János: Felvilágosodás és nemzetkép Magyarországon. IRODALOMTÖRTÉNET 2: pp. 338-356. (1986)

Barta János: Június 18. 300 éve kezdődött Buda ostroma. ESEMÉNYNAPTÁR (FSZEK) 2: pp. 50-53. (1986)

Barta János: Szeptember 2. 300 éve szabadult fel Buda a török uralma alól. ESEMÉNYNAPTÁR (FSZEK) 3: pp. 47-50. (1986)

Barta János: Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. Herg. Von Anna M. Drabek, Richard G. Plaschka und Adam Wandruszka, Wien, 1982. ACTA HISTORICA ACADEMIAE SCIENTIARUM HUNGARICAE 32: pp. 185-188. (1986)

Barta János (szerk.): Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis. Budapest: nn&, 1986. XIII.. , 1981-82.

1985

Barta János: Budavár visszavétele. Budapest: Kossuth, 1985.

Barta János: II. Frigyes, a birodalomszervező. INTERPRESS MAGAZIN 8: pp. 78-86. (1985)

Barta János: Budavár visszavétele. In: Gárdos Miklós (szerk.). Évfordulók '86 . Budapest: Kossuth Könyvkiadó, 1985. pp. 267-273. 

1984

Barta János: A kétfejű sas árnyékában. Az abszolutizmustól a felvilágosodásig 1711-1790. Budapest: Gondolat Kiadó, 1984.

Barta János: A "Tündérkert" romlása. Erdély története 1630-tól 1707-ig

Barta János: La noblesse hongroise des Lumières: pour et contre l´absolutisme éclairé de Joseph II. In: Roland Mortier , Hervé Hasquin (szerk.) Études sur le XVIIIe Siècle Vol. XI. Idéologies de la noblesse . Brussels: Éditions de l'Université de Bruxelles, 1984. pp. 117-126.

Barta János: Luther és a protestantizmus szerepe az újkori Európában. VILÁGOSSÁG 1: pp. 18-23. (1984)

Barta János: Ungarn und Österreich unter Maria Theresia und Joseph II. Herg. Von Anna M. Drabek, Richard G. Plaschka und Adam Wandruszka, Wien, 1982. SZÁZADOK 5: pp. 1062-1064. (1984)

Barta János (szerk.) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis. Budapest: nn&, 1984. XII.. , 1979-80.

1983

Barta János: A "Pallérozott mezei gazdaság" és az európai mezőgazdasági irodalom. In: Hársfalvi P (szerk.) Kisszántói Pethe Ferenc élete és munkássága 1763-1832 . 79 p. 
Nyíregyháza: Bessenyei György Tanárképző Főiskola, 1983. pp. 26-36.

Barta János: Die Herausgabe landwirtschaftlicher Literatur in Ungarn und der aufgeklärte Absolutismus. In: Király Péter (szerk.) Tipographia Universitatis Hungaricae Budae . Budapest: Akademia Verlag, 1983. pp. 147-151.

Barta János: Maria Nowak-Kielbikowa: Lengyelország a brit politikában az 1930-as években: Az Acta Poloniae Historica cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: pp. 264-265. (1983)

Barta János: Edward Opalinski: Nagy-Lengyelország uralkodó elitje III. Zsigmond alatt (1587-1632): Az Acta Poloniae Historica cikkének ismertetése. SZÁZADOK 2: pp. 489-490. (1983)

Barta János: Samuel Kinser: Annalista paradigma? Fernand Braudel geohistorikus strukturalizmusa: Az American Historical Review cikkének ismertetése. SZÁZADOK 2: pp. 503-504. (1983)

1982

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus agrárpolitikája a Habsburg és a Hohenzollern monarchiában. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1982. 264 p.

Barta János: "Szalonnás káposzta Magyarország címere". HISTÓRIA 1: Paper 28. p.. (1982)

Barta János: William Mckee Evans: Kanaán földjétől Guinea földjéig. "Khám fiainak" különös Odüsszeiája, Warren T. Treadgold: A bizánci tudomány és a bizánci állam megújulása.: Az American Historical Review 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: pp. 175-177. (1982)

Barta János: Barbara Krzemienska – Dusan Trestik: A korai középkori közép-európai államok gazdasági alapjai, Stanislaw Grzybowski: Az 1573-i varsói konföderációs tör-vény és Európa vallási türelmi rendeletei: Az Acta Poloniae Historica 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: pp. 177-180. (1982)

Barta János: Zdislaw Spieralski: A Jagelló szövetség a XV. sz. végén, Jerzy Skowronek: A "forradalom" modellje a kelet-közép-európai politikai gondolkodásban a napoleoni időszakban.: Az Acta Poloniae Historica 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 5: p. 1136. (1982)

Barta János: . Russel Major: Nemesi jövedelem, infláció és vallásháborúk Franciaországban: Az American Historical Review cikkének ismertetése. SZÁZADOK 6: pp. 1351-1352. (1982)

1981

Barta János: Hét koporsó. A magyar jakobinusok mozgalma. Budapest: Móra Ferenc Kiadó, 1981. 

Barta János: Mária Terézia mezőgazdasági társaságai. Kisérlet a Habsburg-monarchia nemességének aktivizálására. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1981: pp. 31-50. (1981)

Barta János: Ki volt az első Budavár 1686-i visszafoglalásánál. HISTÓRIA 1: pp. 3-5. (1981)

Barta János: Kétszáz éves II. József türelmi rendelete. MAGYAR NEMZET &: Paper 1981. október. 27.. (1981)

Barta János: C. Warren Hollister – John W. Baldwin: Az adminisztrativ királyi hatalom születése: I. Henrik és Fülöp Ágost, John M. Najemy: Céh republikanizmus a trecento korabeli Firenzében: a testületi politika sikere és végső bukása, Mark Phillips: Machiavelli, Guicciardini és a nemzeti történetirás hagyománya Firenzében, John Bell Henneman: A katonáskodók osztálya és a francia monarchia a késői középkorban, Melissa Meriam Bullard: Házasság, politika és család Firenzében. A Strozzi-Medici szövertség 1508-ban.: Az American Historical Review 5 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: pp. 247-253. (1981)

Barta János (szerk.) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis. Budapest: nn&, 1981. XI.. , 1977-78.

Barta János: Franz Mehring: Tanulmányok a német történelemről. Gondolat Kiadó, Budapest, 1981. szakfordítás (1981)

Franz Mehring. Tanulmányok a német történelemről: Ford. Barta János. Budapest: Gondolat Kiadó, 1981.

1980

Barta János: Az abszolutizmus nyomában. 400 éve született Bethlen Gábor. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 11: pp. 50-53. (1980)

Barta János: A politikus stratégiája. LÁTÓHATÁR 12: pp. 203-209. (1980)

Barta János: John H. Coatsworth: Észrevételek a XIX. századi Mexikó gazdasági növekedéséhez, Az American Hist. Rev. cikkének ismertetése, - Andrzej Brozek: Az Egyesült Államokban élő lengyel népcsoport nemzettudata 1854-1939.: Az Acta Poloniae Historica cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: pp. 154-156. (1980)

Barta János: Marek Andrzejewski: Lengyelország és a danzigi szociáldemokraták 1918-1939, Jan Tomiski: A II. Internacionálé és a versaillesi szerződés béketárgyalásai: Az Acta Poloniae Historica 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 6: p. 1073. (1980)

1979

Barta János , Orosz István: Albrecht Daniel Thaer hatása a magyarországi agrártudományra. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1979: pp. 365-377. (1979)

Barta János , Orosz István. Die Entwicklung der Agrarwissenschaften und der landwirtschaftlichen Fachbildung in Ungarn im 19. Jahrhundert. In: & Albrecht Daniel Thaer Tagung. Band. 5. . Berlin: Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR, 1979. pp. 71-78.

Barta János: Lois G. Schwoerer: A propaganda az 1688/89-i forradalomban, Nicolas V. Riazanovsky: Lamennais, Csaadajev és a romantikus forradalom, Erich J.C. Hahn: A fiatal oktatók a "forradalomban". Reformtervek a berlini egyetemen: Az American Historical Review 3 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 3: pp. 573-576. (1979)

Barta János , N. Kiss István (szerk.) Bibliographia Historiae Rerum Rusticarum Internationalis. Budapest: nn&, 1979. X.. , 1975-1976

1978

Barta János: A nevezetes tollvonás. II. József visszavonja rendeleteit. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1978.

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus parasztpolitikája a Habsburg és a Hohenzollern monarchiában. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1978: pp. 399-447. (1978)

Barta János: The Agrarian Policy of the Enlightened Absolutism in the Habsburg and Hohenzollern Monarchies. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE Supp. XX-XXI.: pp. 44-68. (1978)

Barta János: Hozzászólás. In: Zombori István (szerk.) A magyarországi értelmiség a XVII-XVIII. században . Szeged: Móra Ferenc Múzeum, 1978. pp. 13-17.

Barta János: Erich Cochrane: Tudomány és humanizmus az itáliai reneszanszban, Bentley Brinkerhoff Gilbert: David Lloyd George: A föld, a költségvetés és a társadalmi reform kérdése.: Az American Historical Review 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 2: p. 386. (1978)

Barta János: Zbigniew Landau: Az 1926. májusi államcsiny hatása a lengyel gazdaságra.: Az Acta Poloniae Historica cikkének ismertetése. SZÁZADOK 4: pp. 809-810. (1978)

Barta János; Orosz István. Der Einfluß der Lehren Albrecht Daniel Thaers auf die ungarische landwirtschaftliche Literatur. WISSENSCHAFTLICHE ZEITSCHRIFT DER HUMBOLDT-UNIVERSITAT ZU BERLIN REIHE AGRARWISSENSCHAFTEN 1: pp. 19-25. (1978)

1977

Barta János: England's Role in the Enlightened Absolutistic Theory of State. ANGOL FILOLÓGIAI TANULMÁNYOK XI.: pp. 155-163. (1977)

Barta János: Falu és külvilág. A MISKOLCI HERMAN OTTÓ MÚZEUM KÖZLEMÉNYEI XVI.: pp. 83-93. (1977)

Barta János: John T. Alexander: II. Katalin, a pestisjárvány és a moszkvai ipar problémája, Edward A. Whitcomb: Napoleon prefektusai, George W. Egerton: Lloyd George kormánya és a népszövetség létrehozása.: Az American Hist. Rev. 3 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 1: p. 189. (1977)

Barta János: Benedykt Zientara: Idegenek Lengyelországban a 10-15. században, Ludwik Hass: A magyar szabadkömüvesség társadalmi-foglalkozási összetétele, Zbigniew Landau: Lengyelország hosszútávú gazdasági fejlődésének összehasonlitó vizsgálata.: Az Acta Poloniae Historica 3 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 3: p. 615. (1977)

Barta János: Samuel F. Scott: A törvényesség és a rend problémái 1790-ben a francia forrada-lom "békés" esztendejében, Walter La Feber: Roosevelt, Churchill és Indokina 1942-45.: Az American Historical Review 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 4: p. 832. (1977)

Barta János: Paula Sutter Fichtner: Dinasztikus házasság a 16. századi Habsburg diplomáciában és az állam vezetésében, Joyce Appleby: Ideológia és elmélet: feszültség a politikai és gazdasági liberalizmus között a l7. századi Angliában, Joseph M. Hernon: Az utolsó whig történész és a whig történetszemlélet. George Macaulay Trevelyan 1876-1962.: Az American Historical Review 3 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 5: p. 1080. (1977)

1976

Barta János. A kelet-európai felvilágosult abszolutizmus agrotechnikai nézeteiről. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1976: pp. 273-298. (1976)

Barta János: A felvilágosult abszolutizmus. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK X.: pp. 3-29. (1976)

Barta János: Die Rolle der Landwirtschaft in der Politik des aufgeklärten Absolutismus. In: Volksbewegungen und ideologische Klassenkamf beim Übergang vom Feuda-lismus zum Kapitalismus . Rostock: nn&, 1976. pp. 46-53.

Barta János: Mohács - mai szemmel. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 8: pp. 83-86. (1976)

Barta János: R. W. Fogel: A kvantitatív módszer határai, A. B. Appleby: Agrárkapitalizmus vagy földesúri reakció?: Az American Historical Review 2 cikkének ismertetése. SZÁZADOK 4: p. 743. (1976)

Barta János: Elisabeth A.R. Brown: Egy szerkezet zsarnoksága: a feudalizmus és Európa középkor-történészei.: Az American Hist. Rev. cikkének ismertetése. SZÁZADOK 6: pp. 1189-1190. (1976)

1975

3Barta János: Wilhelm Abel: Massenarmut und Hungerkrisen im vorindustriellen Deutschland, Göttingen, 1972.. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1975: p. &. (1975)

1974

Barta János: Das Bauernideal des aufgeklärten Abslutismus. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK VIII.: pp. 15-84. (1974)

Barta János: The English "New Agriculture" in Contemporary Hungarian Agricultural Literature. ANGOL FILOLÓGIAI TANULMÁNYOK VIII.: pp. 77-88. (1974)

Barta János: Helmuth Feigl: Der niederösterreichische Bauernaufstand 1596/97. Wien, 1972. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1974: p. &. (1974)

1973

Barta János: Mezőgazdasági irodalmunk a XVIII. században. Budapest: Akadémiai Kiadó, 1973. 128 p.

1972

Barta János: Nemeskürty István krónikája Dózsa György tetteiről. ALFÖLD: IRODALMI MŰVÉSZETI ÉS KRITIKAI FOLYÓIRAT 9: pp. 30-32. (1972)

Barta János: Egyed Ákos szerk. A megindult falu. Tallózás a régi erdélyi faluirodalomban. Bukarest, 1970.. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1972: p. 23. (1972)

Barta János: Rettegi György: Emlékezetre méltó dolgok 1718-1784. Bukarest, 1970.. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1972: p. 11. (1972)

Barta János: Sonja Jordan: Die kaiserliche Wirtschaftspolitik im Banat. München, 1967. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1972: p. &. (1972)

1971

Barta János: George Barany: Stephen Széchenyi and the Awakening of Hungarian Nationalism 1791-1841. Princeton 1968. ANGOL FILOLÓGIAI TANULMÁNYOK V.: pp. 154-158. (1971)

Barta János: Hans Heinrich Müller: Märkische Landwirtschaft vor den Agrarreformen von 1807. Potsdam, 1967. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1971: p. &. (1971)

1970

Barta János: A porosz agrárpolitika fő vonásai II. Frigyes uralkodása idején. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK IV.: pp. 13-75. (1970)

1969

Barta János: A "Pallérozott mezei gazdaság" forrásairól. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1969: pp. 277-308. (1969)Barta János: Die Schilderung der englischen "neuen Landwirtschaft" in der zeitgenössischen ungarischen Agrarliteratur. EGYETEMES TÖRTÉNETI TANULMÁNYOK III.: pp. 15-35. (1969)

Barta János: Lippay János: "Posoni kert..." Budapest. 1966. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1969: p. 13. (1969)

Barta János: Süle Sándor: Kisszántói Pethe Ferenc. Bp. 1964. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1969: p. &. (1969)

1966

Barta János: A XVIII. századi európai gabonaforgalomhoz. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA V.: pp. 3-25. (1966)

1965

Barta János: Kísérletek az angol gépek és munkamódszerek eltulajdonítására Poroszországban a XVIII. század hetvenes és nyolcvanas éveiben. ACTA UNIVERSITATIS DEBRECENIENSIS DE LUDOVICO KOSSUTH NOMINATAE SERIES HISTORICA 4: pp. 39-58. (1965)

Barta János: Singer – Holmyard – Hall – Williams szerk. A History of Technology. Vol. I-V. Oxford, 1954-1958.. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1965: p. &. (1965)

1964

Barta János: M. A. Barg: Iszledovanija po agrarnoj isztorii anglijszkogo feodalizma v 11-13. vv. Moszkva 1962. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1964: p. 41. (1964)

Barta János: V. M. Lavrovszkij: Problemü iszledovanija zemelnoj szobsztvennoszty v Anglii 17-18. vv. Moszkva, l958. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1964: p. 26. (1964)

Barta János: Hans Mottek: Wirtschaftsgeschichte Deutschlands I. Berlin 1957. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1964: p. &. (1964)

Barta János: R. Welldon Finn: The Domesday Inquest. London, 1961. VILÁGTÖRTÉNET 1: p. 44. (1964)

Barta János: J. A. Levickij: Goroda i gorodszkoje remeszlo v Anglii v 10-12. vv. Moszkva, 1960. VILÁGTÖRTÉNET 1: p. &. (1964)

Barta János: Ernst Werner – Max Steinmetz szerk. Städtische Volksbewegungen im 14. Jahrhundert. Berlin, 1960. VILÁGTÖRTÉNET 4: p. 8. (1964)

Barta János: Ernst Werner – Max Steinmetz szerk. Die frühbürgerliche Revolution in Deutschland. Berlin, 1961. VILÁGTÖRTÉNET 4: p. &. (1964)

1963

Barta János: Richard M. Dorson: American Folklore. Chicago, 1959. MŰVELTSÉG ÉS HAGYOMÁNY V.: p. 3. (1963)

Barta János: R. U. Sayce: Food in the Highland Zone of Britain in the 18th. c. Folk Live Vol. XII-XIII. MŰVELTSÉG ÉS HAGYOMÁNY V.: p. &. (1963)

Barta János: Reginald Lennard: Rural England. Oxford, 1959. AGRÁRTÖRTÉNETI SZEMLE 1963: p. 32. (1963)

 

Share